Úvodná stránka

Začína sa široká diskusia o Celoštátnej stratégii na ochranu a podporu ľudských práv v SR
07.11.2013 Začína sa široká diskusia o Celoštátnej stratégii na ochranu a podporu ľudských práv v SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje občanov, že proces prípravy Celoštátnej stratégie na ochranu a podporu ľudských práv (stratégia) vstupuje do ďalšej veľmi dôležitej fázy, v ktorej je vítaná konštruktívna diskusia všetkých zúčastnených strán. Odborníci a...
Zasadnutie Koordinačnej skupiny RVĽP pre prípravu Celoštátnej stratégie
15.10.2013 Zasadnutie Koordinačnej skupiny RVĽP pre prípravu Celoštátnej stratégie V priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa dnes (15. októbra 2013) uskutočnilo v poradí 4. zasadnutie Koordinačnej skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (rada). Rokovanie viedol splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spolo...
09.10.2013 Štvrté zasadnutie koordinačnej skupiny Štvrté zasadnutie koordinačnej skupiny sa uskutoční dňa 15. októbra 2013 o 10.00 hod. v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.


Všetky aktuality
 

Pôsobnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

 Rada je stálym odborným, poradným, koordinačným a konzultatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky v oblasti ochrany základných ľudských práv a slobôd, politických a občianskych práv, práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv, práv na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva, v oblasti práv dieťaťa a presadzovania najlepšieho záujmu dieťaťa, v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím a práv seniorov, práv gejov, lesieb, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb, pri presadzovaní zásady rovnakého zaobchádzania, rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti.

Rada zaujíma stanoviská k vnútroštátnemu plneniu medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti ochrany ľudských práv, predovšetkým záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov vrátane súvisiacich opčných protokolov ratifikovaných Slovenskou republikou a zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, ktorých je Slovenská republika zmluvnou stranou. Prerokúva návrhy správ o plnení medzinárodných dohovorov ratifikovaných Slovenskou republikou a zmlúv o ľudských právach, ktorých je Slovenská republika zmluvnou stranou.

Predsedom rady je minister spravodlivosti Slovenskej republiky. Podpredsedami rady sú minister práce, sociálnych vecí a rodiny, minister školstva, vedy, výskumu a športu, minister kultúry, štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti a reprezentant občianskej spoločnosti. Podpredsedu rady za občiansku spoločnosť vymenuje vláda Slovenskej republiky na návrh Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie. Tajomníkom rady je riaditeľ odboru ľudských práv Sekcie legislatívy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti rady plní Odbor ľudských práv Ministerstva spravodlivosti  Slovenskej republiky ako sekretariát rady pod vedením tajomníka rady.

Rada pozostáva z nasledovných stálych výborov: Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny, Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím, Výbor pre rodovú rovnosť, Výbor pre deti a mládež, Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania a Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie a Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb.
Zloženie rady zahŕňajúce kľúčové orgány a inštitúcie verejnej správy na jednej strane a občianskej spoločnosti angažovanej v problematike ľudských práv na strane druhej, reprezentatívnosť pri jej kreovaní, štruktúra jej vzájomne previazaných a systémovo prepojených odborných orgánov – výborov sú faktory, ktoré prispievajú k presadeniu prierezového prístupu pri implementácii ľudskoprávnych noriem a pri zvnútornení ľudskoprávnych princípov v činnosti verejnoprávnych orgánov.
 
5036