Zloženie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Predseda rady
Lucia Žitňanská, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR

Podpredsedovia rady
Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Mária Kolíková, štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti SR
Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
Marek Maďarič, minister kultúry SR
Kálmán Petőcz, rezprezentant občianskej spoločnosti

Tajomník rady
Marian Filčík, riaditeľ odboru ľudských práv, Ministerstvo spravodlivosti SR

Ďalší členovia a členky rady
Ivan Korčok , štátny tajomník, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Andrea Kalavská, štátna tajomníčka, Ministerstvo zdravotníctva SR
Rudolf Urbanovič, štátny tajomník, Ministerstvo vnútra SR
Dana Meager, štátna tajomníčka, Ministerstvo financií SR
Rastislav Chovanec štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR
Boris Susko, štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia SR
Anton Stredák, štátny tajomník, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Marián Saloň, štátny tajomník, Ministerstvo obrany SR
Viktor Stormček, štátny tajomník, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Igor Federič, vedúci úradu, Úrad vlády SR
Ľubomír Lörincz, podpredseda ZMOS
Milan Galanda, generálny sekretár, Únia miest Slovenska
Blažena Flamíková, riaditeľka odboru sociálnej pomoci, Trnavský samosprávny kraj
Alexander Bröstl, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Silvia Miháliková, dekanka, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
Branislav Fridrich, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Martin Bútora, čestný prezident, Inštitút pre verejné otázky
Janka Debrecéniová, zástupkyňa výkonnej riaditeľky, Občan, demokracia a zodpovednosť
Kálmán Petőcz, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
Pavol Mešťan, riaditeľ, Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry
Dagmar Horná, predsedníčka Celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv
Laco Oravec, programový riaditeľ, Nadácia Milana Šimečku
László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, Úrad vlády SR
Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Ministerstvo vnútra SR
Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvo vnútra SR
Jana Dubovcová, verejná ochrankyňa práv, Kancelária verejného ochranu práv
Katarína Szabová, výkonná riaditeľka, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Marcel Zajac, zástupca Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, Ekofórum
Ján Lipiansky, podpredseda Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie

Podpredsedovia výborov
Dagmar Takácsová, podpredsedníčka Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
Peter Guráň, prvý podpredseda Výboru pre deti a mládež
Ondrej Gallo, druhý podpredseda Výboru pre deti a mládež
Branislav Mamojka, podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím
Irena Biháriová, podpredsedníčka Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
Adriana Mesochoritisová, podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť
Šarlota Pufflerová, podpredsedníčka Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania
Martin Macko, podpredseda Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb

3714

Dátum poslednej aktualizácie: 23.05.2017