ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

1. rokovanie Rady - 12.04.2011

Ustanovujúce zasadnutie novokonštituovanej Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, utorok 12. apríla 2011 od 9.00 hod., nová budova Úradu vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava.

 
Program:
 1. Otvorenie
 2. Návrh rokovacieho poriadku Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
 3. Návrh na zmenu štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
 4. Návrh plánu činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
 5. Schválenie štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
 6. Informácia o pripravovanej Analytickej správe o čnnosti a postavení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v kontexte inštitucionálnej ochrany ľudských práv v SR
 7. Informácia o záveroch okrúhleho stola organizovaného Národnou radou ob?anov so zdravotným postihnutím v SR o implementácii a monitoringu Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím
 8. Prehľad aktuálnych medzinárodných ľudsko-právnych záväzkov Slovenskej republiky v kontexte odporúčaní medzinárodných monitorovacích orgánov
 9. Návrh na zriadenie medzirezortnej pracovnej skupiny zaoberajúcej sa problematikou desegregácie vo vzdelávaní rôznych cieľových skupín.
 10. Informácia o Rámci EÚ pre národné stratégie integrácie Rómov
 11. Informácia o vyhlásení roka 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity
 12. Rôzne
 13. Záver