ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

10. rokovanie Rady - 29.05.2013

 Otvorenie, kontrola plnenia uznesení Rady vlády Slovenskej republiky  pre ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť;
 

 1. Informácia o záveroch zasadnutí výborov Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (prezentujú zástupcovia výborov);
 2. Návrh Národného akčného plánu pre deti na roky 2013-2017 (predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky);
 3. Hodnotiace správy Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny o podpore kultúry národnostných menšín, o stave národnostného školstva a o používaní jazykov národnostných menšín (predkladá podpredseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny);
 4. Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2012 (predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky);
 5. Správa o priebehu a výsledkoch tretieho kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike (predkladá podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky);
 6. Návrh dodatku k Štatútu Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (predkladá minister spravodlivosti Slovenskej republiky);
 7. Informácia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o výsledkoch auditu realizovaného v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva na základe úlohy z uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 54 k Informácii o činnosti Slovenského národného strediska pre ľudské práva za rok 2011 zo dňa 17. októbra 2012 (informácia bude prezentovaná na zasadnutí);
 8. Rôzne
  1. Jogjakartské princípy o uplatňovaní medzinárodných ľudskoprávnych predpisov na sexuálnu orientáciu rodovú identitu (2006)  (predkladá minister spravodlivosti SR);
  2. Informatívna správa o stave menšinových vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska (predkladá podpredseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny);
  3. Edičný plán učebníc z pohľadu národnostného školstva (predkladá podpredseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny).