ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

11. zasadnutie Rady - 20.11.2013

Jedenáste zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pod vedením podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa uskutoční dňa 20. novembra 2013 o 14.30 hod. v Presscentre Úradu vlády SR na Námestí slobody č. 1 v Bratislave. V prípade záujmu o účasť na zasadnutí rady je možné sa registrovať na adrese: ludskeprava@mzv.sk v termíne do 15. novembra 2013. V registračnom e-maile je potrebné uviesť meno a priezvisko osoby, ako aj názov a sídlo organizácie, ktorú zastupuje, resp. uviesť, že ide o fyzickú osobu. Registrovaní zástupcovia/zástupkyne verejnosti budú účastní rokovania poradného orgánu vlády SR pre oblasť ľudských práv ako pozorovatelia, bez práva hlasovať a vyjadrovať sa.


Návrh programu:
               
           Otvorenie;
 1. Informácie o záveroch zasadnutí výborov Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (prezentujú podpredsedovia a podpredsedníčky výborov);
 2. Národný program aktívneho starnutia na roky 2014-2020 (predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky);
 3. Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014-2019 (predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky);
 4. Národná stratégia ochrany detí pred násilím (predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, materiál bude zaslaný po jeho obdržaní od predkladateľa);
 5. Štvrtá správa o implementácii Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných menšín Slovenskou republikou (predkladá podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky);
 6. Hodnotiace správy Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny o podpore kultúry národnostných menšín, o stave národnostného školstva a o používaní jazykov národnostných menšín (predkladá podpredseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny);
 7. Dodatok č. 4 k Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (predkladá predsedníčka Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, poverená plnením úloh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny);
 8. Stanovisko Výboru pre rodovú rovnosť k spochybňovaniu princípov rodovej rovnosti (predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky);
 9. Informácie o dotačných schémach v oblasti ľudských práv v gescii Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky; Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny (predkladajú podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, predsedníčka Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, poverená plnením úloh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny);
 10. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 612 zo 16. októbra 2013 k Návrhu obce Tešedíkovo o zmenu názvu obce na Pered (uvedie expert rady na oblasť národnostných menšín Kálmán Petőcz, ktorý iniciatívne navrhol zariadenie uvedeného bodu do programu rokovania);
 11. Rôzne:
  a) Prebiehajúci proces prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (uvedie podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky);
  b) Plán činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na ďalšie ročné obdobie (uvedie expert rady na oblasť národnostných menšín Kálmán Petőcz, ktorý iniciatívne navrhol zaradenie uvedeného bodu do programu rokovania).Prílohy