ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

13. zasadnutie Rady - 05.02.2014

Trináste zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pod vedením podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa uskutoční dňa 5. februára 2014 o 14.30 hod. v Presscentre Úradu vlády SR na Námestí slobody č. 1 v Bratislave. V prípade záujmu o účasť na zasadnutí rady je možné sa registrovať na adrese: ludskeprava@mzv.sk v termíne do 31. januára 2014. V registračnom e-maile je potrebné uviesť meno a priezvisko osoby, ako aj názov a sídlo organizácie, ktorú zastupuje, resp. uviesť, že ide o fyzickú osobu. Registrovaní zástupcovia/zástupkyne verejnosti budú účastní rokovania poradného orgánu vlády SR pre oblasť ľudských práv ako pozorovatelia, bez práva hlasovať a vyjadrovať sa.

Návrh programu:
               
Otvorenie;
 1. Informácie o záveroch zasadnutí výborov rady a návrh uznesenia rady k „Návrhu stanoviska k poslaneckým návrhom ústavného zákazu manželstiev rovnakého pohlavia“ (prezentujú podpredsedovia a podpredsedníčky výborov);
 2. Návrh plánu činnosti rady na rok 2014 (predkladá podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky);
 3. Návrh dodatku č. 4 k štatútu rady (predkladajú členky a členovia rady Kálmán Petőcz, Šarlota Pufflerová, Adriana Mesochoritisová, Martin Macko, Janka Debrecéniová v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky);
 4. Návrh dodatku k štatútu Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (predkladá podpredsedníčka výboru Irena Bihariová);
 5. Informácia o príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, návrhy uznesení rady k ďalšiemu procesu prípravy stratégie (uvedie podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky);
 6. Informácia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o príprave novelizácie zákona o zriadení strediska a informácia výkonného riaditeľa Slovenského národného strediska pre ľudské práva o úlohách strediska na najbližšie obdobie;
 7. Návrh uznesenia rady k prioritám dotačných výziev rezortov zastúpených v rade na základe odporúčania Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (predkladá podpredsedníčka výboru Irena Bihariová);
 8. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2013 a návrh na jeho aktualizáciu (predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky);
 9. Návrh uznesenia rady k plneniu opatrenia Integračnej politiky Slovenskej republiky (uvedie podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky);
 10. Rôzne:
  1. Informácia o rokovaní pracovnej skupiny rady k možnostiam skvalitnenia procesu poskytovania dotácií v ľudskoprávnej oblasti (uvedie podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky);
  2. Výzva na zasielanie nominácií na dve neobsadené miesta zástupcov rady v Rade vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie (uvedie podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky).