ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

14. rokovanie Rady - 21.05.2014

Štrnáste zasadnutie rady sa uskutoční  dňa 21. mája 2014 o 14.30 hod. v Presscentre (miestnosť č. 004) Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave.

Návrh programu:

  1. Informácie o záveroch zasadnutí výborov rady (prezentujú podpredsedovia a podpredsedníčky výborov);
  2. Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2013 (predkladá Mária Jedličková, poverená plnením úloh splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a predsedníčka Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny);
  3. Návrh Piatej a šiestej periodickej správy Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien za obdobie 2008-2013 (predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky);
  4. Návrh Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2013 (predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky);
  5. Návrh uznesenia rady k podpore ochrancov a ochrankýň ľudských práv (predkladajú členky a členovia rady Kálmán Petőcz, Šarlota Pufflerová, Adriana Mesochoritisová, Martin Macko, Janka Debrecéniová, Dagmar Horná);
  6. Informácia o procese schvaľovania materiálu vypracovaného Slovenskou akadémiou vied Analýza a/alebo evaluácia štyroch Dialógov o verejných politikách a o materiáli Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík (zástupca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti);
  7. Rôzne.

 

Registrácia na rokovanie:

„Štrnáste zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pod vedením podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa uskutoční dňa 21. mája 2014 o 14.30 hod. v Presscentre Úradu vlády SR na Námestí slobody č. 1 v Bratislave. V prípade záujmu o účasť na zasadnutí rady je možné sa registrovať na adrese: ludskeprava@mzv.sk v termíne do 19. mája 2014. V registračnom e-maile je potrebné uviesť meno a priezvisko osoby, ako aj názov a sídlo organizácie, ktorú zastupuje, resp. uviesť, že ide o fyzickú osobu. Registrovaní zástupcovia/zástupkyne verejnosti budú účastní rokovania poradného orgánu vlády SR pre oblasť ľudských práv ako pozorovatelia, bez práva hlasovať a vyjadrovať sa.“