ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

15. rokovanie Rady - 06.06.2014

Pätnáste zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pod vedením podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa uskutoční dňa 6. júna 2014 o 14.00 hod. v Presscentre Úradu vlády SR na Námestí slobody č. 1 v Bratislave. V prípade záujmu o účasť na zasadnutí rady je možné sa registrovať na adrese: ludskeprava@mzv.sk v termíne do 5. júna 2014. V registračnom e-maile je potrebné uviesť meno a priezvisko osoby, ako aj názov a sídlo organizácie, ktorú zastupuje, resp. uviesť, že ide o fyzickú osobu. Registrovaní zástupcovia/zástupkyne verejnosti budú účastní rokovania poradného orgánu vlády SR pre oblasť ľudských práv ako pozorovatelia, bez práva hlasovať a vyjadrovať sa.“

Návrh programu:         
  1. Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (predkladá podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR);
  2. Hodnotiaca správa o podpore kultúr národnostných menšín za rok 2013, Správa o stave národnostného školstva za rok 2013 a Správa o používaní jazykov národnostných menšín za rok 2013 (predkladá Mária Jedličková, poverená plnením úloh splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a predsedníčka Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny);
  3. Vyhlásenie rady k 70. výročiu holokaustu na južnom Slovensku (predkladajú členovia rady Kálmán Petőcz, Mária Jedličková,Pavel Traubner);
  4. Rôzne.