ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

16. rokovanie Rady - 26.06.2014

Šestnáste zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pod vedením podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa uskutoční dňa 26. júna 2014 o 15.00 hod. v Presscentre Úradu vlády SR na Námestí slobody č. 1 v Bratislave. V prípade záujmu o účasť na zasadnutí rady je možné sa registrovať na adrese: ludskeprava@mzv.sk v termíne do 24. júna 2014. V registračnom e-maile je potrebné uviesť meno a priezvisko osoby, ako aj názov a sídlo organizácie, ktorú zastupuje, resp. uviesť, že ide o fyzickú osobu. Registrovaní zástupcovia/zástupkyne verejnosti budú účastní rokovania poradného orgánu vlády SR pre oblasť ľudských práv ako pozorovatelia, bez práva hlasovať a vyjadrovať sa.
 
Návrh programu: 
  1. Návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike – verzia po ukončení medzirezortného pripomienkového konania (predkladá podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR);
  2. Návrh správy o plnení Národného akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2010 – 2013 (predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR);
  3. Rôzne:
    a) Informácia výkonného riaditeľa Slovenského národného strediska pre ľudské práva o udelení akreditačného statusu B stredisku.

Návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR