ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

18. rokovanie Rady – ZMENA TERMÍNU ZASADNUTIA!!! - 22.10.2014

Osemnáste zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pod vedením podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa uskutoční dňa 22. októbra 2014 o 16.00 hod. v Presscentre Úradu vlády SR na Námestí slobody č. 1 v Bratislave. V prípade záujmu o účasť na zasadnutí rady je možné sa registrovať na adrese: ludskeprava@mzv.sk v termíne do 20. októbra 2014. V registračnom e-maile je potrebné uviesť meno a priezvisko osoby, ako aj názov a sídlo organizácie, ktorú zastupuje, resp. uviesť, že ide o fyzickú osobu. Registrovaní zástupcovia/ zástupkyne verejnosti budú účastní rokovania poradného orgánu vlády SR pre oblasť ľudských práv ako pozorovatelia, bez práva hlasovať a vyjadrovať sa.“

Program ostane nezmenený.


Návrh programu:

  1. Informácie o záveroch zasadnutí výborov rady (prezentujú podpredsedníčky a podpredsedovia výborov);
  2. Priebežná informácia podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a predsedu rady o stave príprav aktuálnej verzie návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (informácia bude prezentovaná predsedom rady priamo na zasadnutí rady);
  3. Návrh Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti v Slovenskej republike a Akčného plánu rodovej rovnosti v Slovenskej republike na roky 2014 - 2019 (predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky);
  4. Uznesenie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania č. 2 zo 17. septembra 2014 k ustanoveniu Celoštátnej komisie pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam a demokratickému občianstvu (uvedie členka rady a podpredsedníčka Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania Šarlota Pufflerová);
  5. Návrh Dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku Štatútu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a predsedu rady)
  6. Rôzne.


Dokumenty