ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

2. rokovanie výboru - 05.03.2012

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení z prvého zasadnutia výboru.
 3. Informácia o:
  1. záveroch piateho zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a o prijatých uzneseniach týkajúcich sa vecnej pôsobnosti výboru,
  2. príprave akčných plánov k Stratégii Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020,
  3. projekte „Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite“ realizovanom v roku 2012 Úradom vlády SR v spolupráci s partnerskými organizáciami.
 4. Rozprava k zásadným bodom a odporúčaniam Výboru OSN pre odstránenie všetkých foriem rasovej diskriminácie a príprava podkladov k 9. a 10 periodickej správe SR k implementácii Dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie.
 5. Informácia o plánovanom odpočte plnenia úloh vyplývajúcich z Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2011-2014.
 6. Rôzne.
 7. Záver.