ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

21. rokovanie Rady - 26.06.2015

Dvadsiate prvé zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
pod vedením podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa uskutoční dňa 26. júna 2015 o 13.30 hod. v Presscentre Úradu vlády SR na Námestí slobody č. 1 v Bratislave. V prípade záujmu o účasť na zasadnutí rady je možné sa registrovať na adrese: ludskeprava@mzv.sk v termíne do 25. júna 2015.  V registračnom e-maile je potrebné uviesť meno a priezvisko osoby, ako aj názov a sídlo organizácie, ktorú zastupuje, resp. uviesť, že ide o fyzickú osobu. Registrovaní zástupcovia/zástupkyne verejnosti budú účastní rokovania poradného orgánu vlády SR pre oblasť ľudských práv ako pozorovatelia, bez práva hlasovať a vyjadrovať sa.
 
Návrh programu:
               
 1. Informácie o záveroch zasadnutí výborov rady (prezentujú podpredsedovia
  a podpredsedníčky výborov);
 2. Informácia o napĺňaní strategických cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a o činnosti Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch (predkladá minister práce, sociálnych vecí
  a rodiny Slovenskej republiky);
 3. Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2014 a iniciatívy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v oblasti odstraňovania násilia na ženách (predkladá minister práce, sociálnych vecí
  a rodiny Slovenskej republiky);
 4. Návrh na uznanie ruského jazyka a srbského jazyka za menšinové jazyky
  v Slovenskej republike v zmysle Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov (predkladá podpredseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny);
 5. Vysvetlenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, či je Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o udeľovaní štátneho občianstva Slovenskej republiky z osobitných dôvodov z 9. januára 2015 v súlade
  s princípom právnej istoty a s princípom nediskriminácie (predkladá podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky);
 6. Informácia o zohľadnení priorít Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v operačných programoch Ľudské zdroje a Efektívna verejná správa (predkladá podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky);
 7. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky
  č. 71/2015 k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (na základe podnetu členov rady za občiansku spoločnosť zastúpených podpredsedom rady Kálmánom Petőczom informujú gestori úloh vyplývajúcich z predmetného uznesenia);
 8. Informácia o Návrhu zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (na základe podnetu členov rady za občiansku spoločnosť zastúpených podpredsedom rady Kálmánom Petőczom informuje minister spravodlivosti Slovenskej republiky);
 9. Rôzne.