ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

VÝZVA na predkladanie návrhov na laureátov Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti ľudských práv

27.10.2017

Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa ľudských práv a v zmysle čl. 4 ods. 3 Štatútu Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky sa týmto zverejňuje výzva na predkladanie návrhov na laureátov Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti ľudských práv, a to tak expertov a občianskych aktivistov pôsobiacich v oblasti presadzovania ľudských práv, ako aj bežných ľudí, ktorí sa stali obeťou porušovania ľudských práv a svojim príbehom prispeli k zvýšeniu povedomia o význame ľudských práv v Slovenskej republike.
 
V zmysle čl. 4 ods. 1 Štatútu Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky môže návrh na udelenie Ceny ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky predložiť každá fyzická osoba alebo právnická osoba.
 
Návrh musí obsahovať:
1.      identifikačné údaje o navrhovanej osobe (u fyzickej osoby meno, priezvisko, titul,  dátum a miesto narodenia, bydlisko, u právnickej osoby názov, sídlo a IČO),
2.      identifikačné údaje o navrhovateľovi (u fyzickej osoby meno, priezvisko titul, dátum a miesto narodenia, bydlisko, u právnickej osoby názov, sídlo a IČO),
3.      odôvodnenie návrhu na udelenie Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky,
4.      podpis navrhovateľa.
 
Návrhy sa predkladajú do 27. novembra 2017 odboru ľudských právelektronicky na e-mailovú adresu petra.popovicova@justice.sk, poštou alebo prostredníctvom podateľne Ministerstva spravodlivosti SR v zalepenej obálke, označenej slovami „Neotvárať, návrh na cenu ministra spravodlivosti“.
 
Bližšie informácie sú uvedené v Štatúte Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky.
 
Adresa doručenia:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Kancelária ministerky
odbor ľudských práv
Župné námestie 13
811 03  Bratislava
Kontaktná osoba: Petra Popovičová, petra.popovicova@justice.sk, t. č.: +421 2 888 91 305
22892