14. zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania

11.12.2017

Dňa 11. decembra 2017 o 13.00 hod. sa v budove Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 9, Bratislava (zasadacia miestnosť na 2. poschodí) uskutoční 14. zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania (ďalej len „Výbor“). Predpokladaný čas ukončenia je o 16.00 hod.
 
V prípade záujmu o účasť na zasadnutí je možné zaregistrovať sa odoslaním žiadosti na spu@statpedu.sk v termíne do 8. 12. 2017 do 11.00 hod. Účasť verejnosti sa umožňuje len do naplnenia kapacity miestnosti, v ktorej Výbor rokuje.
 
Návrh programu:
1. Otvorenie a schválenie programu 14. zasadnutia Výboru
(Peter Krajňák, štátny tajomník MŠVVaŠ SR)
 
2. Odovzdanie menovacích dekrétov novým členom a členkám Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania
(Peter Krajňák, štátny tajomník MŠVVaŠ SR)
 
3. Vyhodnotenie činnosti Výboru za rok 2017 a návrh plánu činnosti Výboru na rok 2018
(Ľudovít Hajduk, tajomník Výboru)
 
4. Návrh dodatku č. 3 Štatútu Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania
(Ľudovít Hajduk, tajomník Výboru)
 
5. Informácia o 39. GK UNESCO – príprava Memoranda o porozumení medzi MŠVVaŠ SR a UNESCO
(Monika Korkošová, riaditeľka odboru celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR; Martina Stiffelová, riaditeľka odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce MŠVVaŠ SR)
 
6. Informácia o Memorande o spolupráci v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu medzi MŠVVaŠ SR a MŠMT ČR
 (Peter Krajňák, štátny tajomník MŠVVaŠ SR)
 
7. Rôzne
8. Závery a uznesenia
23031