ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

24. rokovanie Rady - 20.06.2016

Závery z dvadsiateho štvrtého zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť ( ďalej len „rada“ ),  ktoré sa konalo dňa 20. júna 2016 v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky.
 1. Rada jednomyseľne uznesením č. 148 poverila tajomníka rady predkladať rade v polročnom intervale informáciu o postupe plnenia úloh z uznesení rady a z uznesení vlády Slovenskej republiky k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike.
 2. Rada jednomyseľne uznesením č. 149 poverila predsedníčku a podpredsedu rady, predsedov a podpredsedov výborov rady pripraviť aktualizáciu štatútov a zloženia rady a jej výborov.  
 3. Rada jednomyseľne uznesením č. 150 uložila členom rady zaslať tajomníkovi rady návrhy do plánu práce rady v VII. volebnom období do 31. augusta 2016.
 4. Rada jednomyseľne uznesením č. 151 vzala na vedomie Informáciu o napĺňaní strategických cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a o činnosti Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch.
 5. Rada ( počtom hlasov za: 32, proti: 0, zdržali sa: 1 ) uznesením č. 152 vzala na vedomie Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2015.
 6. Rada jednomyseľne uznesením č. 153 vzala na vedomie Správu o plnení opatrení a úloh vyplývajúcich Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019. 
 7. Rada jednomyseľne uznesením č. 154 vzala na vedomie uznesenie Výboru pre deti a mládež k Správe o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2015 a návrh na jeho aktualizáciu zo dňa 17. júna 2016, Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2015 a návrh na jeho aktualizáciu a odporučila vláde Slovenskej republiky schváliť Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2015 a návrh na jeho aktualizáciu.
 8. Rada ( počtom hlasov za: 31, proti: 0, zdržali sa: 2 ) uznesením č. 155 schválila návrh Akčného plánu na ochranu práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020 a odporučila vláde Slovenskej republiky schváliť Akčný plán na ochranu práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020.
 9. Predsedníčka rady vyzvala členov rady za občiansku spoločnosť, aby doručili tajomníkovi rady návrhy na nomináciu zástupcu rady do Komisie pri monitorovacom výbore pre Operačný program ľudské zdroje ( prioritné osi č. 5 a 6 )  v termíne do 4. Júla 2016.

  Príloha: Zavery z 24. rokovania rady