ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA LAUREÁTOV CENY MINISTRA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA VÝZNAMNÝ PRÍNOS V OBLASTI ĽUDSKÝCH PRÁV

24.10.2018

V zmysle čl. 4 ods. 3 Štatútu Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „cena ministra“) sa týmto zverejňuje výzva na predkladanie návrhov na laureátov ceny ministra za významný prínos v oblasti ľudských práv, a to tak expertov a občianskych aktivistov pôsobiacich v oblasti presadzovania ľudských práv, ako aj bežných ľudí, ktorí sa stali obeťou porušovania ľudských práv a svojim príbehom prispeli k zvýšeniu povedomia o význame ľudských práv v Slovenskej republike.

V zmysle čl. 4 ods. 1 Štatútu ceny ministra môže návrh na udelenie ceny ministra
predložiť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba.

Návrh musí obsahovať:
  1. identifikačné údaje o navrhovanej osobe (u fyzickej osoby meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, u právnickej osoby názov, sídlo a IČO),
  2. identifikačné údaje o navrhovateľovi (u fyzickej osoby meno, priezvisko titul, dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, u právnickej osoby názov, sídlo a IČO, označenie štatutárneho orgánu, kontaktné údaje),
  3. odôvodnenie návrhu na udelenie Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky,
  4. podpis navrhovateľa,
  5. výslovný súhlas navrhovanej osoby s nomináciou od navrhovanej osoby,
  6. súhlas so spracovaním osobných údajov od navrhovanej osoby - FO,
  7. súhlas so spracovaním osobných údajov navrhovateľa - FO

Návrhy sa predkladajú do 26. novembra 2018 (vrátane) odboru ľudských práv, Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky elektronicky na e-mailovú adresu barbora.rafajdusova@justice.sk, poštou alebo prostredníctvom podateľne Ministerstva spravodlivosti SR v zalepenej obálke označenej slovami „Neotvárať, návrh na cenu ministra spravodlivosti“.

Bližšie informácie sú uvedené v Štatúte Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky.

Adresa doručenia:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
odbor ľudských práv
Župné námestie 13
813 11 Bratislava Kontaktná osoba: Mgr. Barbora Rafajdusová, barbora.rafajdusova@justice.sk
t.č.: +421 2 888 91 336
25578