ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

27. rokovanie Rady - 29.06.2017

Dňa 29. júna 2017 sa na Úrade vlády Slovenskej republiky konalo 27. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“). Predsedníčka rady, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská otvorila zasadnutie a vyzvala na hlasovanie k návrhu programu zasadnutia rady.
Program bol schválený v nasledujúcom znení:
1. Informácia o opatreniach prevencie a eliminácie domáceho násilia (prekladá podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti)
- aktivity Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva vnútra SR a Generálnej prokuratúry SR, Aktualizovaná právna analýza Ministerstva spravodlivosti k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu.
2. Informácia zo zasadnutí výborov a o plnení uznesení rady
3. Návrh štatútu Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (prekladá štátny tajomník ministerstva vnútra)
4. Informácia Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie o opatreniach prevencie a eliminácie extrémizmu v zmysle uznesenia rady č. 168 (prekladá štátny tajomník ministerstva vnútra)
5. Správa o priebehu a výsledkoch posudzovania štvrtej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach (predkladá štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí)
6. Návrh správy o prerokovaní piatej a šiestej periodickej správy Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny)
7. Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2016 (predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny)
8. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2016 a návrh na jeho aktualizáciu (predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny)
9. Rôzne
 
BOD 1.
K  1. bodu programu zasadnutia predsedníčka rady informovala, že Ministerstvu spravodlivosti SR (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“ alebo „MS SR“) boli doručené základné informácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo práce“), Ministerstva vnútra SR (ďalej len „ministerstvo vnútra“) a Generálnej prokuratúry SR o aktivitách, ktoré vykonali v oblasti prevencie a eliminácie domáceho násilia. Predsedníčka rady  informovala, že zo strany ministerstva spravodlivosti bola členom rady doručená aktualizovaná právna analýza dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (ďalej len „dohovor“). Za účelom zistenia, ako sa diskusia v otázke možnosti ratifikácie dohovoru Slovenskou republikou za posledné roky posunula sa dňa 20. júna 2017 na ministerstve spravodlivosti uskutočnil okrúhly stôl, ktorého sa zúčastnili tak zástupcovia rezortov, ktorým z neho vyplývajú úlohy, ako aj zástupcovia mimovládnych organizácií reprezentujúcich názory za, aj proti jeho ratifikácii. Výsledkom diskusie vedenej na tomto podujatí je záver, že slovenská spoločnosť aktuálne nie je pripravená na ratifikáciu dohovoru, a to aj napriek tomu, že z legislatívneho a právneho hľadiska je v Slovenskej republike vytvorený priestor na realizáciu tohto kroku. Predsedníčka rady informovala, že predloží návrh na doplnenie a zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 297 zo 4. mája 2011 k návrhu na podpis dohovoru Slovenskou republikou s výhradou ratifikácie, v ktorom je úloha na predloženie návrhu na ratifikáciu dohovoru na rokovanie vlády uložená. (Materiál bol už predložený do medzirezortného pripomienkového konania a ministerstvo spravodlivosti ho aktuálne vyhodnocuje.)
Predsedníčka rady za ministerstvo spravodlivosti informovala členov rady o vypracovaní návrhu zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov. Na prácach smerujúcich k vyhotoveniu návrhu zákona sa podieľala aj pracovná skupina, ktorá bola za týmto účelom na ministerstve spravodlivosti zriadená. Proces finalizácie návrhu zákona bol spomalený otázkou financovania. Predsedníčka rady však na zasadnutí rady informovala, že návrh zákona bude čoskoro predložený do predbežného pripomienkového konania, ako aj do medzirezortného pripomienkového konania (do MPK bol predložený dňa 13. júla 2017; číslo LP na portáli slov-lex: LP/2017/551).
Následne vyzvala zástupcov rezortov, ktorí sa na rade osobne zúčastnili, aby v krátkosti informovali členov rady o aktivitách ich rezortu realizovaných v oblasti prevencie a eliminácie domáceho násilia.
Zástupca ministerstva práce v tejto otázke upozornil na Národný akčný plán na elimináciu a prevenciu násilia na ženách pre roky 2014 až 2019, ktorý pre ministerstvo práce predstavuje jeden z kľúčových dokumentov, ktorým sa riadi a na základe ktorého  sú realizované niektoré jeho projekty. Zároveň zdôraznil realizáciu projektu pomoc a podpora v oblasti špecializovaných odborných služieb, ktorý v rámci Nórskeho finančného mechanizmu financoval Úrad vlády SR, a v rámci ktorého sa podarilo podporiť vybudovanie a rozšírenie služieb v poradenských centrách, ale aj v tzv. bezpečných ženských domoch. Na základe skúseností z predmetného projektu je v rámci novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov pripravené rozšírenie rozsahu poskytovaných služieb v tzv. krízovom bývaní. V súčasnosti je tiež možné zapojiť sa do dopytovo orientovanej výzvy v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, ktorá je zverejnená na webovej stránke www.ia.gov.sk. Medzi oprávnenými aktivitami je zahrnuté aj poskytovanie poradenstva ženám, obetiam domáceho, resp. rodovo podmieneného násilia a celková alokácia na túto výzvu predstavuje 10 miliónov eur, z ktorých tri milióny eur sú vyčlenené pre implementáciu tohto projektu v rámci Bratislavského samosprávneho kraja.
Zástupkyňa ministerstva vnútra uviedla, že rezort vnútra sa intenzívne venuje problematike domáceho násilia a v tejto súvislosti vyvíja aktivity vo viacerých oblastiach. Vzhľadom k tomu, že podrobné informácie k tejto téme boli členom rady doručené elektronickou formou, zástupkyňa uviedla len pár aspektov z opatrení vykonaných ministerstvom vnútra. Ministerstvo vnútra v súčasnosti pracuje na pilotnom projekte na vybudovanie špeciálnych výsluchových miestností pre detské obete a ďalšie obzvlášť zraniteľné obete trestných činov. V súvislosti s problematikou vykazovania osôb zo spoločného obydlia je od 1. januára 2016 účinné ustanovenie § 27 zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore (ďalej len „zákon o PZ“), ktorým sa lehota na vykázanie násilnej osoby predĺžila na dobu 10 dní. V súvislosti s poskytovaním pomoci a dostupných podporných služieb sa postupy polície pri aplikácii vyššie uvedeného oprávnenia podľa § 27 zákona o PZ priebežne monitorujú. Na základe údajov, ktoré sú štvrťročne predkladané Policajnému zboru SR jednotlivými krajskými riaditeľstvami, sa priebežne monitoruje a vyhodnocuje využívanie tohto inštitútu. V oblasti metodiky a štandardov ministerstvo vnútra spracovalo viaceré metodické podklady týkajúce sa postupu v prípadoch domáceho násilia, ktoré sú využívané v policajnej praxi, a ktoré sú priebežne aktualizované a dopĺňané podľa požiadaviek aplikačnej praxe. Policajný zbor SR má na webovej stránke zverejnené rady a odporúčania ako sa nestať obeťou násilia, ako aj informácie o možnostiach riešenia vzniknutých krízových situácií. Policajný zbor SR eviduje prípady identifikované ako násilie na ženách prostredníctvom Evidenčno-štatistického systému kriminality, ktorý zhromažďuje a uchováva oznámenia o podozrení zo spáchania trestných činov, údaje o trestných činoch a ich páchateľoch. Zároveň zhromažďuje a uchováva údaje vzťahujúce sa k obetiam, a to  údaje o pohlaví, veku, sociálnom postavení a príbuzenskom vzťahu páchateľa k obeti. Predmetné údaje sú využívané v oblasti prevencie kriminality, pre analytickú činnosť príslušných subjektov. Výstupy zo systému sú poskytované Štatistickému úradu Slovenskej republiky, ostatným orgánom štátnej správy a prostredníctvom príslušného úradu Policajného zboru SR aj do zahraničia.
Rada uznesením č. 173 vzala na vedomie Informáciu o opatreniach prevencie a eliminácie domáceho násilia.
 
BOD 2.
Druhým bodom programu bola informácia zo zasadnutí výborov, ktoré zasadali v období medzi 26. a 27. zasadnutím rady, a informácia o plnení uznesení rady. Tajomníčka výboru  pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (ďalej len „VRAX“) opäť v stručnosti odprezentovala jeho činnosť v tomto období. Do pozornosti dala predovšetkým pripravovanú prednášku prof. Miroslava Mareša k otázke zákazu a rozpustenia politických strán (konanú dňa 18. júla 2017 v rámci zasadnutia VRAX). Za ministerstvo spravodlivosti predsedníčka rady informovala členov rady o tom, že v dňoch 3. a 4. júla 2017 sa uskutočnia prvé skúšky znalcov pre oblasť extrémizmu (odvetvie politického extrémizmu a odvetvie náboženského extrémizmu).
Rada následne pristúpila k hlasovaniu o tomto bode zasadnutia a uznesením č. 174 jednohlasne vzala na vedomie informácie zo zasadnutí výborov.
 
BOD 3.
K bodu 3. Návrh štatútu Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie informovala zástupkyňa ministerstva vnútra o otvorení predmetného štatútu v časti, ktorá sa týka členskej základne. Išlo pritom o  rozšírenie členskej základne o zástupcu Kancelárie verejného ochrancu práv (na základe vlastnej iniciatívy), zástupcu Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny. Zástupca Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky bol úzko špecifikovaný na zástupcu Úradu špeciálnej prokuratúry a na základe internej iniciatívy bol ako člen výboru zaradený aj riaditeľ Odboru počítačovej kriminality Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru, a to z dôvodu, že nenávistné prejavy na internete a posudzovanie nenávistných prejavov sa taktiež stalo prioritnou témou. Následne bola rada informovaná, že bude vyhlásená výzva, po schválení štatútu radou, o nomináciu šiestich zástupcov mimovládnych organizácií, ktorá bude zverejnená na stránke ministerstva vnútra.   Uznesením č. 175 rada schválila štatút Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie.
 
BOD 4.
K bodu 4. Informácia Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie o opatreniach prevencie a eliminácie extrémizmu v zmysle uznesenia rady č. 168 boli členovia rady informovaní zástupkyňou ministerstva vnútra o aktivitách v oblasti prevencie a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie, ktoré sa vykonávajú v rámci Slovenskej republiky jednak formou zefektívnenia práce v štyroch pracovných skupinách VRAX, ale aj plnením aktivít vyplývajúcich z akčného plánu na predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie, napríklad vytvorenie jednej webovej stránky, na ktorej by boli všetky informácie týkajúce sa extrémizmu. Následne rada jednohlasne uznesením č. 176 vzala na vedomie Informáciu Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie o opatreniach prevencie a eliminácie extrémizmu.
 
BOD 5.
K bodu 5. Správa o priebehu a výsledkoch posudzovania štvrtej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach vystúpila zástupkyňa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí“), ktorá členom rady predmetný materiál v krátkosti uviedla. Materiál bol prerokovaný Výborom OSN pre ľudské práva (ďalej len „výbor“) v októbri 2016, ktorý následne prijal záverečné odporúčania, ktoré má Slovenská republika implementovať. Materiál je spracovaný ako iniciatívny a jeho cieľom je oboznámiť vládu Slovenskej republiky so šestnástimi tematickými odporúčaniami výboru a určiť rezorty, ktoré v rámci svojich kompetencií budú gestorskými z hľadiska plnenia týchto jednotlivých odporúčaní. Rada jednohlasne prijala uznesenie č. 177, ktorým vzala na vedomie materiál „Správa o priebehu a výsledkoch posudzovania štvrtej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach“.
 
BOD 6.
K bodu 6. Návrh správy o prerokovaní piatej a šiestej periodickej správy Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien zástupca ministerstva práce informoval členov rady, že tzv. kombinovaná periodická správa Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien bola v novom Výbore OSN pre odstránenie diskriminácie žien (ďalej len „výbor“) predložená v roku 2015 a následne bola dňa 12. novembra 2015 prerokovaná v sídle OSN v Ženeve. V delegácii Slovenskej republiky, ktorú viedol veľvyslanec Slovenskej republiky pri OSN Fedor Rosocha, boli aj zástupcovia ministerstva práce, ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ministerstva spravodlivosti a takisto aj Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Následne rada prijala uznesenie č. 178 a jednohlasne vzala na vedomie Návrh správy o prerokovaní piatej a šiestej periodickej správy Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) vo Výbore pre odstránenie diskriminácie žien a o „Záverečných zisteniach Výboru pre odstránenie diskriminácie žien“.
 
BOD 7.
K bodu 7. Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2016 zástupca ministerstva práce informoval členov rady, že ide o materiál, ktorý je na zasadnutie rady predkladaný na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky z 9. júla 2014. Ide v poradí už o deviatu správu o stave rodovej rovnosti, pričom táto správa každý rok venuje väčšiu pozornosť určitej vybranej téme. Vzhľadom na to, že rok 2016 bol rokom predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie, materiál sa zameral na aktivity a podujatia uskutočnené v rámci predsedníctva týkajúce sa podpory rodovej rovnosti a rodových príležitostí. Zároveň sa správa venuje aj na dôležitý materiál, ktorý bol pre slovenské predsedníctvo vypracovaný Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť s názvom „Chudoba, rod a prelínajúce sa nerovnosti v Európskej únii“. Tento materiál monitoroval implementovanie Pekinskej akčnej platformy členskými štátmi Európskej únie v rokoch 2007 až 2014 a primárne sa zameral na tie skupiny, ktoré sú najviac ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Predmetná správa bola bez zásadných pripomienok prerokovaná Hospodárskou a sociálnou radou Slovenskej republiky a bez pripomienok Výborom pre rodovú rovnosť. Následne rada jednohlasne prijala uznesenie č. 179 a vzala na vedomieSúhrnnú správu o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2016.
 
BOD 8.
K bodu 8. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2016 a návrh na jeho aktualizáciu zástupca ministerstva práce informoval členov rady, že predmetná správa je štvrtou priebežnou správou o plnení úloh, ktoré vyplývajú z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 – 2017 (ďalej len „NAP pre deti“). Odpočet o plnení úloh obsahuje informácie rezortu práce a ďalších spolupracujúcich orgánov (napríklad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, generálnej prokuratúry, ale aj Slovenského národného strediska pre ľudské práva atď.). Materiál predstavuje komplexný prehľad toho, ako sa napĺňal NAP pre deti. Materiál bol prerokovaný vo Výbore pre deti a mládež. Po prerokovaní v rade bude materiál predložený na rokovanie vlády SR. Zároveň rezort práce oslovuje partnerov, aby bol schopný v priebehu roka 2017 pripraviť národný akčný plán na ďalšie obdobie. Uznesením č. 180 rada jednohlasne vzala na vedomie Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2016 a návrh na jeho aktualizáciuodporučila vláde Slovenskej republiky schváliť Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2016 a návrh na jeho aktualizáciu.
 
Predsedníčka poďakovala členom a ukončila 27. zasadnutie rady.