ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

3. rokovanie Rady - 27.09.2011

Program:

 1. Otvorenie, úvodné slovo, schválenie navrhovaného programu
 2. Informácia o:
  1. priebehu a záveroch druhého zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
  2. priebehu a záveroch prvého zasadnutia Výboru pre seniorov
  3. priebehu a záveroch prvého zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím
  4. priebehu a záveroch prvého zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť
  5. priebehu a záveroch prvého zasadnutia Výboru pre deti a mládež
  6. priebehu a záveroch prvého zasadnutia Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávani
  7. priebehu a záveroch prvého zasadnutia Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
 3. Schvaľovanie dodatkov štatútov výborov:
  1. Výboru pre deti a mládež
  2. Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania
  3. Výboru pre rodovú rovnosť
 4. Informácia o pripravovanej Stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR, o ďalšom postupe pri riešení inštitucionalizácie ochrany ľudských práv v SR, vrátane návrhu na postup pri implementácii čl. 33 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím
 5. Poslanecké návrhy novely zákona ?. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a novely zákona č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov
 6. Otvorené otázky Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
 7. Záver