ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

38. rokovanie Rady - 02.10.2020

Informácia o 38. Zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Dňa 2. októbra sa v priestoroch Účelového zariadenia Bôrik v Bratislave uskutočnilo 38. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“), ktorému predsedal štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR pán Michal Luciak. Úvodom zasadnutia pán štátny tajomník privítal členov a členky rady ako i ďalších zúčastnených a ospravedlnil predsedníčku rady a ministerku spravodlivosti SR pani Máriu Kolíkovú, ktorá sa zasadnutia zo zdravotných dôvodov nemohla zúčastniť. Následne otvoril zasadnutie a vyzval na hlasovanie o návrhu programu zasadnutia rady. Program bol schválený v nasledujúcom znení:

1.) Informácia o reformnom pláne pre justíciu a pripravované opatrenia Ministerstva spravodlivosti SR (predkladá predsedníčka rady a ministerka spravodlivosti SR)

2.) Informácia ku konaniu Európskej komisie voči Slovenskej republike vo veci segregácie rómskych detí vo vzdelávaní (predkladá člen rady pán p. Michal Davala)

3.) List komisárky Rady Európy pre ľudské práva zo dňa 7. septembra 2020 a stanoviská medzinárodných odborných organizácií pre gynekológiu, interrupciu a antikoncepciu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; tlač 154, 19. 06. 2020 (prekladá členka rady p. Adriana Mesochoritisová)

4.) Informácia k procesu prijímania návrhu zákona o finančnej podpore detí a rodín Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; LP/2020/352 (prekladá členka rady p. Adriana Mesochoritisová)

5.) Informácia zo zasadnutí výborov

6.) Informácia o príprave III. Správy o plnení Celoštátnej stratégie o ochrane a podpore ľudských práv v SR (predkladá predsedníčka rady a ministerka spravodlivosti SR)

7.) Ochrana ľudských práv a základných slobôd v kontexte prijímania a realizácie opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 (predkladá verejná ochrankyňa práv)

8.) Informácia o legislatívnych opatreniach Ministerstva kultúry SR na posilnenie právnej ochrany novinárov, slobody prejavu v SR a v oblasti poskytovania dotácií (predkladá ministerka kultúry SR)

9.) Informácia k legislatívnemu procesu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov; LP/2020/304; (predkladá člen rady p. Michal Davala)

10.) Informácia k procesu prípravy zmien volebných zákonov (predkladá člen rady p. Michal Davala)
Prijaté uznesenia  k bodom programu sú k dispozícii tu:
                                     
Záverom zasadnutia pán štátny tajomní k poďakoval všetkým prítomným za účasť v aktuálnej náročnej pandemickej situácii a za odbornú diskusiu k jednotlivým bodom zasadnutia.