ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

4. rokovanie Rady - 21.11.2011

Program:
 
 1. Otvorenie;
 2. Informácia o:
  1. priebehu a záveroch tretieho zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (14.11.2011),   
  2. priebehu a záveroch druhého zasadnutia Výboru pre seniorov (10.11.2011),
  3. priebehu a záveroch druhého zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím (10.11.2011),
  4. priebehu a záveroch druhého zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť (10.11.2011);  
 3. Schválenie Dodatku č. 2 k Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny;
 4. Prerokovanie Návrhu nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády  č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva a zaujatie stanoviska rady;
 5. Prerokovanie odporúčaní pracovnej skupiny rady smerujúcich ku špecifikácii kritérií voľby verejného ochrancu práv, uvedených v § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv, v súvislosti s nadchádzajúcou voľbou verejného ochrancu práv a zaujatie stanoviska rady;
 6. Prerokovanie informácie o stave ratifikácie vybraných medzinárodných dohovorov a zaujatie stanoviska rady;
 7. Prerokovanie informácie o príprave tretej periodickej správy o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v SR a zaujatie stanoviska rady;
 8. Prerokovanie Stratégie integrácie Rómov do roku 2020 a zaujatie stanoviska rady;
 9. Návrh na vypracovanie celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (materiál na prerokovanie vládou);
 10. Prerokovanie otvorených otázok Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a zaujatie stanoviska rady;
 11. Prerokovanie informácie o odporúčaniach pracovnej skupiny rady s názvom Riadiaci výbor ERAS 2012 k Európskemu roku 2012 pre štátnu správu, územnú samosprávu, sociálnych partnerov, mimovládne neziskové organizácie a vedecko-výskumné inštitúcie a zaujatie stanoviska rady;
 12. Rôzne;
 13. Záver.