ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

5. rokovanie Rady - 20.02.2012

Program:
 1. Otvorenie.
 2. Rozprava o Správe Thomasa Hammarberga, komisára Rady Európy pre ľudské práva, v nadväznosti na jeho návštevu Slovenska v dňoch 26. a 27. septembra 2011 a informácia o liste komisára adresovanom podpredsedovi vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny:
  1. ochrana ľudských práv Rómov/Rómok,
  2. ochrana ľudských práv osôb so zdravotným postihnutím,
  3. ochrana jazykovej rôznorodosti na Slovensku - informácia o liste Thomasa Hammarberga, komisára Rady Európy pre ľudské práva, adresovanom podpredsedovi vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.Diskusia o uznesení Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny č. 9 k petícii s názvom „Na Slovensku po slovensky“ požadujúcej vypísanie referenda s otázkou o ustanovení slovenského jazyka ako výlučného úradného jazyka Slovenskej republiky bez výnimky. 
 3. Schválenie Dodatku č. 3 k Štatútu Výboru pre deti a mládež, vrátane návrhu na doplnenie dodatku č. 3 týkajúceho sa formulácie zastúpenia rady vo výbore.
 4. Schválenie dodatkov štatútov Výboru pre deti a mládež, Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, Výboru pre seniorov týkajúcich sa formulácie zastúpenia rady v uvedených výboroch.
 5. Rozprava k Informácii o doterajšej činnosti rady a o zámeroch jej činnosti na ďalšie obdobie, vyhodnotenie dotazníka.
 6. Zastúpenie Slovenskej republiky v správnej rade Agentúry EÚ pre základné práva. Informácia o novom programe na úrovni Európskej únie na obdobie rokov 2014 – 2020 s názvom Práva a občianstvo.
 7. Rozprava o úprave inštitútu občianstva v právnom poriadku Slovenskej republiky. Prerokovanie návrhu uznesenia rady k úprave inštitútu štátneho občianstva Slovenskej republiky v právnom poriadku Slovenskej republiky.
 8. Informácia o stave prípravy vybraných akčných plánov v rámci Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1/2012 z 11. januára 2012.
 9. Informácia o stave prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Návrh na zriadenie pracovnej skupiny rady pre základné práva.
 10. Informácia o stave prípravy Slovenskej republiky na prerokovanie Druhej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach vo Výbore OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva.
 11. Prerokovanie návrhu uznesenia rady k Európskemu roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012.
 12. Rozprava k uzneseniu Výboru pre rodovú rovnosť č. 24 týkajúcemu sa prezentácie žien, Rómskej menšiny a iných znevýhodnených skupín v médiách.
 13. Rôzne,
 14. Záver.


  Pokračujúce V. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa uskutoční dňa 27. februára 2012 na Úrade vlády SR, miestnosť č. 004 o 13.00 hod.
   

  V zmysle čl. 8 ods. 7 sú zasadnutia rady verejné, ak rada v konkrétnom prípade nerozhodne inak. Účasť verejnosti sa umožňuje do naplnenia kapacity miestnosti, v ktorej rada rokuje na základe registrácie. V prípade záujmu o účasť na piatom zasadnutí rady sa zaregistrujte na adrese: v termíne do 24.2.2012 do 10.00 hod., pričom budú zohľadnené kapacitné možnosti rokovacej miestnosti.