ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

6. rokovanie Rady - 30.07.2012

Program:
 

Otvorenie
 1. Schválenie Dodatku k Rokovaciemu poriadku Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
 2. Schválenie Dodatku k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
 3. Schválenie Dodatku k Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
 4. Informácia o novej Stratégii EÚ pre ľudské práva
 5. Informácia o aktuálnom stave predkladania implementačných správ v oblasti ľudských práv
 6. Informácia o prezentácii druhej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a tretej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o občianskych a politických právach
 7. Informácia o aktuálnom stave v rámci 3. kola monitoringu implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov
 8. Informácia o zastúpení Slovenskej republiky v Európskej komisii proti rasizmu a intolerancii
 9. Informácia o činnosti pracovnej skupiny Riadiaci výbor Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 
 10. Informácia o Súhrnnej správe o stave rodovej rovnosti na Slovensku
 11. Zameranie činnosti Slovenského národného strediska pre ľudské práva na rok 2012
 12. Rôzne