ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

8. rokovanie Rady - 14.12.2012

Návrh programu:
               
          Otvorenie
  1. Návrh Štatútu Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie,       antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
  2. Správa o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky
  3. Návrh na zriadenie hlavného kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím
  4. Výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť k Medzinárodnému dňu ľudských práv
  5. Rôzne