Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR: Výzva na sformovanie odbornej pracovnej skupiny

V súvislosti s vývojom v procese prípravy Celoštátnej stratégie a v zmysle Uznesenia Rady vlády SR pre ľudské práva národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 83 zo 4. septembra 2013, ktoré v bode E.7 ukladá podpredsedovi Rady vlády SR pre ĽP, NM a RR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR „zriadiť vo svojej pôsobnosti ODBORNÚ PRACOVNÚ SKUPINU zloženú pomerne zo zástupcov verejnej správy, mimovládnych organizácií a odborníkov v predmetnej oblasti pre prípravu a finalizáciu zverenej časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských  práv v Slovenskej republike“, vyhlasuje Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) výzvu na sformovanie vyššie uvedenej pracovnej skupiny. Zriadená bude rámci NÚCŽV, ktorý je gestorom Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania (Výbor VVV ĽPaRV).

V zmysle záverov zo zasadnutia výboru zo dňa 3. septembra 2013 bola vytvorením pracovnej skupiny poverená podpredsedníčka výboru, pani  Šarlota Pufflerová, v spolupráci s pani Dagmar Hornou.

Cieľom činnosti pracovnej skupiny bude dopracovanie podkladového materiálu k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR pre oblasť výskumu, vzdelávania a výchovy v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. Zároveň sa v spolupráci s Národným ústavom celoživotného vzdelávania bude podieľať na príprave odborných podujatí k príprave stratégie v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a návrhu ich harmonogramu a prizývaných účastníkov.

Záujemcov a záujemkyne o zaradenie do pracovnej skupiny prosíme posielať svoje žiadosti do 13. decembra 2013 na katarina.dubcova@nuczv.sk.

Kritériá pre posudzovanie a výber jednotlivých členov a členky pracovnej skupiny sú nasledovné: 

  • zaslanie profesijného životopisu vo formáte Europass,
  • vrátane dokladovania relevantného vzdelania (doklad o vzdelaní, príp. doplňujúcom vzdelaní) a
  • odbornej praxe, prípadne publikačnej, vzdelávacej alebo inej odbornej  činnosti (ku dňu žiadosti musia záujemcovia/záujemkyne minimálne 4 roky vykonávať aktivity v oblasti výskumu, vzdelávania a výchovy k ľudským právam),
  • doloženie dvoch odporúčaní, pričom aspoň jedno z nich by malo byť odporúčaním inštitúcie alebo organizácie, príp. organizácií významne a preukázateľne sa angažujúcich v oblasti výskumu, vzdelávania a výchovy v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, čo preukážu najmä stanovami, štatútmi, prípadne výročnými správami alebo výstupmi z projektov za posledné dva kalendárne roky.

15932