ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Multidisciplinárna pracovná skupina rady k vypracovaniu metodológie zberu dát o veku, pohlaví, príslušnosti k národnostnej skupine alebo etnickej skupine alebo o iných charakteristikách

3787