ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Riadiaci výbor Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012

3789