ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Sedemnáste rokovanie rady

10.09.2014

Sedemnáste zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pod vedením podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa uskutoční dňa 17. septembra 2014 o 14.30 hod. v Presscentre Úradu vlády SR na Námestí slobody č. 1 v Bratislave. V prípade záujmu o účasť na zasadnutí rady je možné sa registrovať na adrese: ludskeprava@mzv.sk v termíne do 12. septembra 2014. V registračnom e-maile je potrebné uviesť meno a priezvisko osoby, ako aj názov a sídlo organizácie, ktorú zastupuje, resp. uviesť, že ide o fyzickú osobu. Registrovaní zástupcovia/zástupkyne verejnosti budú účastní rokovania poradného orgánu vlády SR pre oblasť ľudských práv ako pozorovatelia, bez práva hlasovať a vyjadrovať sa.“

Návrh programu:

  1. Informácie o záveroch zasadnutí výborov rady (prezentujú podpredsedovia a podpredsedníčky výborov);
  2. Priebežná informácia podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a predsedu rady o rokovaniach k aktuálnej verzii Návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v zmysle uznesenia rady č. 115 z 26. júna 2014 (informácia bude prezentovaná predsedom rady priamo na zasadnutí rady);
  3. Návrh dodatku č. 4 k Štatútu rady a k rokovaciemu poriadku rady (predkladá podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a predseda rady v spolupráci s členmi a členkami rady);
  4. Informácia o činnosti pracovnej skupiny rady k zefektívneniu procesu poskytovania dotácií v oblasti ľudských práv (predkladá podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky);
  5. Rôzne.


Dokumenty

 


15876