ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Úvodná stránka

23.08.2019 ZMENA TERMÍNU 36. ZASADNUTIA RADY VLÁDYVážené členky a vážení členovia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“),  Vážené dámy, vážení páni,   dovoľujeme si Vám dať do pozornosti ZMENU TERMÍNU 36. zasadnutia rady z 12. septembra 2019 o 14:00 hod. na NOVÝ TERMÍN 30. septembra (pondelok) o 13:00 ...
21.06.2019 Informácia o 35. zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Informácia o 35. zasadnutí  Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť   Dňa 20. júna 2019 sa v priestoroch hotela Sorea Regia uskutočnilo 35. zasadnutie rady. Podpredsedníčka rady a štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti SR Edita Pfundtner otvori...
23.05.2019 Informácia o mimoriadnom zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a ...Dňa 23.mája 2019 sa v kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR konalo mimoriadne zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“), ktorému predsedala štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Edita Pfundtner.   Pr...


Všetky aktuality
 

Pôsobnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

 Rada je stálym odborným, poradným, koordinačným a konzultatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky v oblasti ochrany základných ľudských práv a slobôd, politických a občianskych práv, práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv, práv na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva, v oblasti práv dieťaťa a presadzovania najlepšieho záujmu dieťaťa, v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím a práv seniorov, práv gejov, lesieb, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb, pri presadzovaní zásady rovnakého zaobchádzania, rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti.

Rada zaujíma stanoviská k vnútroštátnemu plneniu medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti ochrany ľudských práv, predovšetkým záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov vrátane súvisiacich opčných protokolov ratifikovaných Slovenskou republikou a zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, ktorých je Slovenská republika zmluvnou stranou. Prerokúva návrhy správ o plnení medzinárodných dohovorov ratifikovaných Slovenskou republikou a zmlúv o ľudských právach, ktorých je Slovenská republika zmluvnou stranou.

Predsedom rady je minister spravodlivosti Slovenskej republiky. Podpredsedami rady sú minister práce, sociálnych vecí a rodiny, minister školstva, vedy, výskumu a športu, minister kultúry, štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti a reprezentant občianskej spoločnosti. Podpredsedu rady za občiansku spoločnosť vymenuje vláda Slovenskej republiky na návrh Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie. Tajomníkom rady je riaditeľ odboru ľudských práv Sekcie legislatívy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti rady plní Odbor ľudských práv Ministerstva spravodlivosti  Slovenskej republiky ako sekretariát rady pod vedením tajomníka rady.

Rada pozostáva z nasledovných stálych výborov: Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny, Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím, Výbor pre rodovú rovnosť, Výbor pre deti a mládež, Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania a Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie a Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb.
Zloženie rady zahŕňajúce kľúčové orgány a inštitúcie verejnej správy na jednej strane a občianskej spoločnosti angažovanej v problematike ľudských práv na strane druhej, reprezentatívnosť pri jej kreovaní, štruktúra jej vzájomne previazaných a systémovo prepojených odborných orgánov – výborov sú faktory, ktoré prispievajú k presadeniu prierezového prístupu pri implementácii ľudskoprávnych noriem a pri zvnútornení ľudskoprávnych princípov v činnosti verejnoprávnych orgánov.
 
5036