Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania

Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania bol zriadený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 158 zo dňa 2. marca 2011 ako stály odborný orgán Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre otázky týkajúce sa výskumu, vzdelávania a výchovy v oblasti ľudských práv a ľudskoprávnej osvety. Kontinuitu činnosti výboru potvrdila vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 276 zo dňa 20. júna 2012, kedy v zmysle štatútu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, schváleného týmto uznesením, prevzalo agendu výboru Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Výbor vypracováva, sústreďuje, prerokúva a predkladá rade materiály, dáva jej podnety a navrhuje opatrenia týkajúce sa jeho vecnej pôsobnosti. Na základe vlastnej iniciatívy alebo na základe podnetu rady spracúva čiastkové a systémové opatrenia smerujúce k skvalitneniu výskumu, vzdelávania a výchovy v oblasti ľudských práv, ľudskoprávnej osvety a rozvojového vzdelávania. Zúčastňuje sa na procese tvorby a monitoruje plnenie stratégií a akčných plánov v oblasti vecnej pôsobnosti výboru a v prípade potreby poskytuje odborné zázemie na ich implementáciu. Iniciuje a koordinuje prípravu a realizáciu projektových a súvisiacich aktivít a opatrení v svojej vecnej pôsobnosti.

Pri napĺňaní týchto úloh výbor spolupracuje s ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami, orgánmi miestnej štátnej správy, mimovládnymi organizáciami, vedeckými pracoviskami a akademickými inštitúciami.


Sekretariát výboru

je výkonným orgánom výboru, ktorý plní úlohy spojené s organizačným, personálnym a administratívno-technickým zabezpečením činnosti výboru. Sekretariátom výboru je Národný ústav celoživotného vzdelávania.


Viac informácií..

15936