ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA LAUREÁTOV CENY MINISTERKY SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA VÝZNAMNÝ PRÍNOS V OBLASTI ĽUDSKÝCH PRÁV

22.10.2020

V zmysle čl. 4 ods. 3 Štatútu Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „cena ministra“) sa týmto zverejňuje výzva na predkladanie návrhov na laureátov ceny ministerky za významný prínos v oblasti ľudských práv, a to tak expertov a občianskych aktivistov pôsobiacich v oblasti presadzovania ľudských práv, ako aj bežných ľudí, ktorí sa stali obeťou porušovania ľudských práv a svojím príbehom prispeli k zvýšeniu povedomia o význame ľudských práv v Slovenskej republike.
 
V zmysle čl. 4 ods. 1 Štatútu ceny ministra môže návrh na udelenie ceny ministra predložiť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba.
 
Návrh musí obsahovať:
1. identifikačné údaje o navrhovanej osobe (u fyzickej osoby meno, priezvisko, titul,  dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko; u právnickej osoby názov, sídlo a IČO),
2. identifikačné údaje o navrhovateľovi (u fyzickej osoby meno, priezvisko titul, dátum a miesto
narodenia, trvalé bydlisko; u právnickej osoby názov, sídlo a IČO, označenie štatutárneho orgánu, kontaktné údaje),
3. odôvodnenie návrhu na udelenie Ceny ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky,
4. podpis navrhovateľa,
5. výslovný súhlas navrhovanej osoby s nomináciou,
6. súhlas so spracovaním osobných údajov navrhovanej osoby - FO,
7. súhlas so spracovaním osobných údajov navrhovateľa - FO
 
Návrhy sa predkladajú do 25. novembra 2020 (vrátane) odboru ľudských práv, Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky elektronicky na e-mailovú adresu barbora.rafajdusova@justice.sk, poštou alebo prostredníctvom podateľne Ministerstva spravodlivosti SR v zalepenej obálke označenej slovami „Neotvárať, návrh na cenu ministerky spravodlivosti“.
 
Bližšie informácie sú uvedené v Štatúte Ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky.
 
Adresa doručenia:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
odbor ľudských práv
Račianska 71
813 11  Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Barbora Rafajdusová, barbora.rafajdusova@justice.sk, t.č.: +421 2 888 91 336

Štatút ceny ministra spravodlivosti SR
súhlas so spracovaním osobných údajov navrhovaná osoba FO
súhlas so spracovaním osobných údajov navrhovateľ FO


27998