ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Výzva na predkladanie nominácií na člena/členku Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť ( ďalej len „ Rada“)

13.07.2018

V zmysle Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť čl. 4 ods. 5 písm. n) sa týmto zverejňuje Výzva na predkladanie návrhov na deviateho experta/expertku Rady.

Podľa čl. 4 ods. 6 Štatútu Rady návrh na experta/expertku Rady môže predložiť akademická obec, profesijná organizácia, mimovládna organizácia a iná právnická alebo fyzická osoba.

Kritéria vyžadované na nomináciu experta/expertky rady:

Navrhovaný expert/expertka Rady musí byť:

a) významný/-á odborník/-čka z teórie a praxe v oblasti ľudských práv, ktorý/-á pôsobí v oblasti ochrany ľudských práv a 

b) zastupuje občiansku spoločnosť.

Návrh predložený na ministerstvo spravodlivosti musí obsahovať:

1.      Identifikačné údaje o navrhovanej osobe ( meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, bydlisko),
2.      Identifikačné údaje o navrhovateľovi (obchodné meno/meno a priezvisko, adresu sídla/ podnikania/trvalého bydliska, identifikačné číslo, označenie právnej formy, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie štatutárneho orgánu, kontaktné údaje)
3.      Skutočnosti odôvodňujúce podanie návrhu,
4.      Štruktúrovaný životopis, doklady preukazujúce expertnú činnosť, skúsenosti a odbornú prax navrhovanej osoby,
5.      Výslovný súhlas navrhovanej osoby s nomináciou spolu s jej podpisom,
6.      Súhlas so spracovaním osobných údajov od navrhovanej osoby,(vzor_súhlasu_so_sprac.OU_Expert)
7.      Súhlas so spracovaním osobných údajov navrhovateľa – FO(vzor_súhlasu_so_sprac.OU_navrhovateľ)

Návrhy sa predkladajú do 07. septembra 2018 (vrátane) sekretariátu rady poštou alebo prostredníctvom podateľne Ministerstva spravodlivosti SR v zalepenej obálke s označením „Nominácia experta do Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.“

Adresa na doručovanie návrhov:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Župné námestie 13
813 11 Bratislava
 
Kontaktná osoba: Mgr. Barbora Rafajdusová, odbor ľudských práv, barbora.rafajdusova@justice.sk, t.č.: +421 2 888 91336
24215