Zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, 3. septembra 2013, 9.00 hod., Národný ústav celoživotného vzdelávania

27.08.2013

Dňa 3. septembra 2013 o 9.00 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave (areál Gymnázia Ladislava Novomeského) vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. Predpokladaný čas ukončenia je o 12.00 hod.
 
V prípade záujmu o účasť na zasadnutí  je možné zaregistrovať sa odoslaním žiadosti  na katarina.dubcova@nuczv.skv termíne do 30.8.2013 do 16.00 hod. Účasť verejnosti sa umožňuje do naplnenia kapacity miestnosti, v ktorej výbor rokuje.
 
Návrh programu:
  1. Otvorenie
  2. Informácia o príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, diskusia k odbornému podkladu k stratégii vypracovanému Redakčným tímom prípravy stratégie
  3. Informácia o aktuálnom stave členskej základne výboru v zmysle schváleného Dodatku č. 2 k štatútu výboru
  4. Informácia o stave plánovaného pripomienkovania a schvaľovania Rokovacieho poriadku výboru
  5. Rôzne
  6. Záver
V súvislosti s pripravovaným mimoriadnym zasadnutím Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť dňa 4. septembra 2013, ktorého jedným z bodov programu bude prerokovanie odborného podkladu k pripravovanej Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR pred zaradením materiálu do medzirezortného pripomienkového konania, bude hlavným bodom programu zasadnutia výboru rovnako prerokovanie predmetného odborného podkladu.
 
Všetky informácie súvisiace s procesom prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR spolu so súvisiacimi materiálmi sú dostupné na webovom sídle Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť: http://www.radavladylp.gov.sk/celostatna-strategia-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v-sr/.

12454