Zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, 31. januára 2014

07.01.2014

Dňa 31. januára 2014 o 9.00 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave (areál Gymnázia Ladislava Novomeského) vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. Predpokladaný čas ukončenia je o 12.00 hod.

V prípade záujmu o účasť na zasadnutí  je možné zaregistrovať sa odoslaním žiadosti  na katarina.dubcova@nuczv.sk v termíne do 29.1.2014 do 17.00 hod. Účasť verejnosti sa umožňuje do naplnenia kapacity miestnosti, v ktorej výbor rokuje.

Návrh programu:

  1. Otvorenie
  2. Informácia o menovaní nových členov a členiek výboru (zastupujúcich Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny, Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím)
  3. Informácia z posledných rokovaní Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
  4. Závery zo zasadnutia koordinačnej skupiny pre prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike zo dňa 16.1.2014; Informácia o prebiehajúcom procese prípravy stratégie
  5. Informácia o procese formovania odbornej pracovnej skupiny pre prípravu a finalizáciu časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR pre oblasť výskumu, vzdelávania a výchovy v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania 
  6. Diskusia o činnosti Slovenského národného strediska pre ľudské práva a jeho reforme príp. novelizáciou zákona č. 308/1993 Z.z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva
  7. Diskusia o zefektívnení činnosti Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (podnety k návrhom na zriadenie iniciatívnej a procesuálnej pracovnej skupiny rady, k používaniu procedúry per rollam, k otázke paritného zastúpenia členov a členiek rady, k zmenám štatútu rady, k spôsobu hlasovania rady o periodických správach Slovenskej republiky k ľudskoprávnym dokumentom…)
  8. Rôzne
  9. Záver

15933