ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Zloženie pracovnej skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre koordináciu a prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR

A.) Piati experti/expertky
1.  Filip Vagač, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, predseda      
     koordinačnej skupiny
2.  Zuzana Bargerová, CVEK
3.  Jana Kviečinská, Iuventa
4.  Michal Vašečka, poradca podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych
     záležitostí SR pre oblasť ľudských práv
5.  Martin Bútora, IVO, člen rady
 
B.) Zoznam ostaných členov/členiek koordinačnej skupiny nominovaných jednotlivými výbormi rady:
Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny
6.  Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny – bude zaslaná nová nominácia
7. Alexander Duleba, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
Výbor pre seniorov
8. Martina Šagiová, Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia MPSVaR SR
9. Miloš Nemeček, Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím   
10. Ján Gabura, Sekcia sociálnej a rodinnej politiky, hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania CRPD,  MPSVaR SR
11. Ľubica Vyberalová, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
Výbor pre rodovú rovnosť
12. Oľga Pietruchová, Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVaR SR
13. Adriana Mesochoritisová Možnosť voľby
Výbor pre deti a mládež
14. Janka Divincová, MPSVaR SR
15. Peter Guráň, podpredseda Výboru pre deti a mládež
Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania
16. Katarína Ondrášová, MŠVVaŠ SR
17. Šarlota Pufflerová, Občan, demokracia a zodpovednosť
Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostaných foriem intolerancie
18. Daniel Milo, Odbor prevencie kriminality MV SR        
19. Irena Biháriová, Ľudia proti rasizmu        
Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb
20. Pavol Šimunič, generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva MK SR
21. Martin Macko, Iniciatíva Inakosť
 
C.) Ďalší členovia
22. Barbara Illková, generálna riaditeľka Sekcie právnej a konzulárnej MZVaEZ SR a
      tajomníčka rady
23. Marián Filčík, nominovaný ministrom spravodlivosti SR
24. Róbert Vlachovský, trestný odbor, nominovaný Generálnou prokuratúrou SR
12241