Zloženie výboru VVV

Predseda výboru

 • Peter Plavčan, prof. Ing. CSc. (minister školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Podpredsedníčka výboru

 • Šarlota Pufflerová, PhDr., PhD. (výkonná riaditeľka o.z. Občan, demokracia a zodpovednosť)

Tajomníčka výboru

 • Zuzana Štrbíková, JUDr. Mgr. (riaditeľka Národného ústavu celoživotného vzdelávania)

Členovia/členky výboru s hlasovacím právom

nominovaní/é podľa čl. 4 ods. 4 písm. a) – m) štatútu výboru
 • Peter Plavčan, prof. Ing., CSc. (generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR)
 • Katarína Ondrášová, Ing. (Sekcia regionálneho školstva, Oddelenie škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín a vzdelávania rómskych komunít Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR)
 • riaditeľ/riaditeľka odboru ľudských práv, Ministerstvo zahraničných vecí SR (v procese nominácie)
 • Oľga Pietruchová, Ing., M.A. (riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
 • Marián Filčík, Mgr. (hlavný štátny radca referátu všeobecnej legislatívy Ministerstva spravodlivosti SR)
 • Zuzana Slezáková, doc. PhDr., PhD., MPH (riaditeľka odboru zdravotníckeho vzdelávania, Sekcia zdravia Ministerstva zdravotníctva SR)
 • Anton Kulich, JUDr. (riaditeľ centra vzdelávania a psychológie sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu Ministerstva vnútra SR)
 • Zora Turancová, Mgr. (Sekcia kultúrneho dedičstva, Odbor nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva. Ministerstvo kultúry SR)
 • Alena Kotvanová, PhDr. (riaditeľka kancelárie Úradu splnomocnenca pre národnostné menšiny)
 • Stanislav Cina, PaedDr. (koordinátor pre oblasť zdravia a vzdelávania, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, regionálna kancelária Prešov)
 • Mária Nicolaouová, Mgr. (Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti)
 • Tomáš Földes, Mgr. (vedúci odboru výchovy, vzdelávania a informačných služieb, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva)
 • Katarína Drábiková, Mgr. (Kancelária verejného ochrancu práv)
 • zástupca/zástupkyňa Rozhlasu a televízie Slovenska (v procese nominácie)

nominovaní/é podľa čl. 4 ods. 5

 • Štefan Mirga (člen Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny)
 • Peter Guráň, PhDr. (člen Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie, býv. Výbor pre seniorov)
 • Ľubica Vyberalová, Mgr. (členka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím)
 • Jana Jablonická-Zezulová, Mgr. (členka Výboru pre rodovú rovnosť)
 • Štefan Matula, PhDr., PhD. (člen Výboru pre deti a mládež)
 • zástupca/zástupkyňa Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (v procese nominácie)
 • Andrej Kuruc, Mgr. Ing. (člen Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb)

nominovaní/é podľa čl. 4 ods. 6 (z mimovládnych organizácií a platforiem, akademickej obce a nezávislých odborných inštitúcií)

 • Laco Oravec, Mgr. (programový riaditeľ Nadácie Milana Šimečku)
 • Šarlota Pufflerová, PhDr., PhD. (výkonná riaditeľka o.z. Občan, demokracia a zodpovednosť)
 • Lucia Berdisová, Mgr. Bc., PhD. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Ústav štátu a práva SAV)
 • Daniela Lamačková, JUDr. (Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
 • Lucia Mokrá, JUDr. PhDr., PhD. (prodekanka pre medzinárodné vzťahy a legislatívu, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied) 

Stáli prizývaní zástupcovia/stále prizývané zástupkyne bez hlasovacieho práva

nominovaní/é podľa čl. 4 ods. 7 písm. a) – f)
 • zástupca/zástupkyňa Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny (nominovaný/á ad hoc podľa časovej disponibility členov/členiek Výboru NR SR pre ĽP a NM a tematického zamerania rokovania)
 • Oľga Nachtmannová, Mgr., PhD. (Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport)
 • zástupca/zástupkyňa Združenia miest a obcí Slovenska (v procese nominácie)
 • Eva Šťastná, Ing. (Únia miest Slovenska)
 • zástupca/zástupkyňa Združenia SK8 (v procese nominácie)
 • Barbara Illková, JUDr., PhD. (tajomníčka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť)
 
 
4696

Dátum poslednej aktualizácie: 23.05.2017