Úvodná stránka

Zasadala Koordinačná skupina k príprave Stratégie ľudských práv
27.03.2014 Zasadala Koordinačná skupina k príprave Stratégie ľudských práv
V priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa v stredu 26. marca 2014 konalo v poradí 9. zasadnutie Koordinačnej skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (RVĽP) pre prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR. Člen...
06.03.2014 Pokračujúce trináste zasadnutie RV SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa uskutoční d...
Pokračujúce trináste zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pod vedením podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa uskutoční dňa 9. apríla 2014 o 14:30 hod. v Presscentre Úradu vlády SR na Námestí slobody č. 1 v B...
11.02.2014 Zasadnutie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa prekladá
Avizované pokračovanie 13. zasadnutia Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktoré sa malo konať v stredu 12. februára 2014 sa presúva na neskorší termín. Rozhodol o tom predseda Rady, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák - v...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Všetky aktuality
 

Pôsobnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Rada je stálym odborným, poradným, koordinačným a konzultatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky v oblasti ochrany základných ľudských práv a slobôd, politických a občianskych práv, práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv, práv na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva, v oblasti práv dieťaťa a presadzovania najlepšieho záujmu dieťaťa, v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím a práv seniorov, pri presadzovaní zásady rovnakého zaobchádzania, rovnosti príležitostí a  rodovej rovnosti.
 
Rada zaujíma stanoviská k vnútroštátnemu plneniu medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti ochrany ľudských práv, predovšetkým záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov vrátane súvisiacich opčných protokolov ratifikovaných Slovenskou republikou a zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, ktorých je Slovenská republika zmluvnou stranou. Prerokúva návrhy správ o plnení medzinárodných dohovorov ratifikovaných Slovenskou republikou a zmlúv o ľudských právach, ktorých je Slovenská republika zmluvnou stranou.
 
 
Predsedom rady je podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Podpredsedami rady sú minister práce, sociálnych vecí a rodiny, minister spravodlivosti, minister školstva, vedy, výskumu a športu,  minister kultúry a reprezentant občianskej spoločnosti. Podpredsedu rady za občiansku spoločnosť vymenuje vláda Slovenskej republiky na návrh Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie. Tajomníčkou rady je generálna riaditeľka Sekcie právnej a konzulárnej Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
 
Úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti rady plní Odbor ľudských práv Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ako sekretariát rady pod vedením tajomníčky rady.
 
Rada pozostáva z nasledovných stálych výborov: Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny, Výbor pre seniorov, Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím, Výbor pre rodovú rovnosť, Výbor pre deti a mládež, Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania a Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie a Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb.  
Zloženie rady zahŕňajúce kľúčové orgány a inštitúcie verejnej správy na jednej strane a občianskej spoločnosti angažovanej v problematike ľudských práv na strane druhej, reprezentatívnosť pri jej kreovaní, štruktúra jej vzájomne previazaných a systémovo prepojených odborných orgánov – výborov sú faktory, ktoré prispievajú k presadeniu prierezového prístupu pri implementácii ľudskoprávnych noriem a pri zvnútornení ľudskoprávnych princípov v činnosti verejnoprávnych orgánov.
5036