ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Úvodná stránka

15.07.2022 Informácia zo 41. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť41. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť   Dňa 27. mája 2022 sa v priestoroch Účelového zariadenia Bôrik v Bratislave uskutočnilo 41. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť ( ďalej len ,, rada“ ), ktorému predsedal podpre...
08.12.2021 Informácia zo 40. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosťDňa 18. októbra 2021 sa v Press Centre Úradu vlády SR v Bratislave konalo 40. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“), ktorému predsedala predsedníčka rady a ministerka spravodlivosti SR, Mária Kolíková. Predsedníčka rady otvoril...
02.07.2021 Informáciu z 39. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 39. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Dňa 29. júna 2021 sa v priestoroch Účelového zariadenia Bôrik v Bratislave uskutočnilo 39. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „ rada“), ktorému predsedala pred...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>


Všetky aktuality
 

Pôsobnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

 Rada je stálym odborným, poradným, koordinačným a konzultatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky v oblasti ochrany základných ľudských práv a slobôd, politických a občianskych práv, práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv, práv na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva, v oblasti práv dieťaťa a presadzovania najlepšieho záujmu dieťaťa, v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím a práv seniorov, práv gejov, lesieb, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb, pri presadzovaní zásady rovnakého zaobchádzania, rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti.

Rada zaujíma stanoviská k vnútroštátnemu plneniu medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti ochrany ľudských práv, predovšetkým záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov vrátane súvisiacich opčných protokolov ratifikovaných Slovenskou republikou a zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, ktorých je Slovenská republika zmluvnou stranou. Prerokúva návrhy správ o plnení medzinárodných dohovorov ratifikovaných Slovenskou republikou a zmlúv o ľudských právach, ktorých je Slovenská republika zmluvnou stranou.

Predsedom rady je minister spravodlivosti Slovenskej republiky. Podpredsedami rady sú minister práce, sociálnych vecí a rodiny, minister školstva, vedy, výskumu a športu, minister kultúry, štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti a reprezentant občianskej spoločnosti. Podpredsedu rady za občiansku spoločnosť vymenuje vláda Slovenskej republiky na návrh Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie. Tajomníkom rady je riaditeľ odboru ľudských práv Sekcie legislatívy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti rady plní Odbor ľudských práv Ministerstva spravodlivosti  Slovenskej republiky ako sekretariát rady pod vedením tajomníka rady.

Rada pozostáva z nasledovných stálych výborov: Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny, Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím, Výbor pre rodovú rovnosť, Výbor pre deti a mládež, Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania a Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie a Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb.
Zloženie rady zahŕňajúce kľúčové orgány a inštitúcie verejnej správy na jednej strane a občianskej spoločnosti angažovanej v problematike ľudských práv na strane druhej, reprezentatívnosť pri jej kreovaní, štruktúra jej vzájomne previazaných a systémovo prepojených odborných orgánov – výborov sú faktory, ktoré prispievajú k presadeniu prierezového prístupu pri implementácii ľudskoprávnych noriem a pri zvnútornení ľudskoprávnych princípov v činnosti verejnoprávnych orgánov.
 
5036