ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Príprava Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike

Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v zmysle napĺňania uznesenia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 83/2013, týkajúceho sa oblasti prípravy a tvorby odborných podujatí k príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, organizuje celoslovenské pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 18. februára 2014 v Hoteli Bôrik, Bratislava. Hlavná diskusná téma proaktívneho dialógu bude venovaná aktuálnym otázkam ochrany a podpory práv osôb postihnutých alebo ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Podujatie sa začína o 11.00 hod.

Návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR

Prílohy:

Stanovisko MZVaEZ SR k štvavej kampani proti stratégii ľudských práv
Odborné workshopy v gescii výborov k príprave návrhu
Celoštátnej stratégie podpory a ochrany ľudských práv a slobôd

Zasadla Koordinačná skupina pre prípravu stratégie ľudských práv
Zasadla pracovná skupina MZVaEZ SR k príprave Stratégie ľudských práv
Piate zasadnutie koordinačnej skupiny pre prípravu stratégie
M. Lajčák prijal zástupcov Fóra kresťanských inštitúcií a Fóra života
Začína sa široká diskusia o Celoštátnej stratégii na ochranu a podporu ľudských práv v SR
Zasadnutie Koordinačnej skupiny RVĽP pre prípravu Celoštátnej stratégie
Dialóg o podstate a zmysle ľudských práv – 7. 5. 2014

  1. Zloženie pracovnej skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre koordináciu a prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR
  2. Zloženie redakčného tímu
  3. Zloženie riadiaceho výboru
     
Zápisnice:
Východiskový dokument k diskusiám o stratégii v rámci workshopov vypracovaný Redakčným tímom prípravy stratégie


Zapracované podnety z konzultačného procesu do prvotného znenia východiskového materiálu v rámci workshopov vypracovaný Redakčným tímom prípravy stratégie 


Pracovné workshopy k príprave podkladov k príprave návrhu Celoštátnej stratégie podpory a ochrany ľudských práv a slobôd:
25. júna 2013 od 9:00 do 13:00 v Banskej Bystrici, účelové zariadenie Úradu vlády SR, Komenského 22
26. júna 2013 od 8:30 do 12:30 v Košiciach, účelové zariadenie Úradu vlády SR Dom hostí, Mánesova 1
27. júna 2013 od 10:00 do 14:00 – Kongresová sála MZVaEZ SR, 2. júla 2013 od 10:00 do 14:00 – SÚZA, Drotárska cesta
3. júla 2013 od 9:00 do 13:00 SÚZA, Drotárska cesta v Bratislave.