ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

23. rokovanie Rady

04.01.2016

Pod vedením štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Moniky Jankovskej  sa dňa 14. decembra 2015 konalo 23. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej „Rada“).
Rada na svojom zasadnutí zobrala na vedomie závery zasadnutí výborov Rady,  prerokovala a vzala na vedomie Správu komisára Rady Európy pre ľudské práva a odporučila vecne príslušným rezortom Slovenskej republiky oboznámiť sa s odporúčaniami komisára Rady Európy pre ľudské práva adresovanými Slovenskej republike v nadväznosti na jeho návštevu Slovenskej republiky v dňoch 15. – 19. júna 2015 a využiť a zohľadniť ich vo svojej ďalšej činnosti
Rada ďalej schválila Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie na roky 2016-2019 a odporučila vláde Slovenskej republiky jeho schválenie.
Rada ďalej schválila Akčný plán predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie na roky 2016 -2018 a odporučila vláde Slovenskej republiky jeho schválenie.
Rada prijala uznesenie, ktorým zobrala na vedomie uznesenie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania a zriadila pracovnú skupinu ako expertný orgán Rady, ktorej úlohou bude pripraviť ustanovenie Celoštátnej komisie pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam a demokratickému občianstvu.
Na zasadnutí Rady bolo predložená Informácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o obhajobe 5. a 6. periodickej správy Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Informácia o poskytovaní ľudskoprávnych dotácii a podpredsedníčka rady informovala o tzv. protiteroristickom balíku.
19809