ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Informácia zo 41. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

15.07.2022

41. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
 
Dňa 27. mája 2022 sa v priestoroch Účelového zariadenia Bôrik v Bratislave uskutočnilo 41. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť ( ďalej len ,, rada“ ), ktorému predsedal podpredseda rady a štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR Ondrej Dostál. Pred samotným zasadnutím rady prebehlo slávnostné odovzdávanie cien ministerky spravodlivosti za významný prínos v oblasti ľudských práv za rok 2021. Viac informácií o cene ministerky spravodlivosti nájdete TU.
Podpredseda rady následne otvoril riadne zasadnutie a vyzval na hlasovanie o návrhu programu zasadnutia rady.
Program bol schválený v nasledujúcom znení:
  1. Informácia o zasadnutiach výborov a o plnení uznesení rady
  2. Informácia o stave migračnej vlny a opatrení k integrácii ľudí utekajúcich z Ukrajiny
  3. Hodnotiaca správa Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny o podpore kultúry národnostných menšín, o stave národnostného školstva a o používaní jazykov národnostných menšín za obdobie rokov 2019 – 2020
  4. Správa Slovenského národného strediska pre ľudské práva o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2021
  5. Výzva vietnamskej komunity na Slovensku na uznanie za národnostnú menšinu
  6. Rôzne – Informácia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí k nominácii člena Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii Rady Európy ECRI navrhnutého Slovenskou republikou
 
BOD 1
V prvom bode programu rada prijala uznesenie č. 279, ktorým zobrala na vedomie informáciu zo zasadnutia výborov a taktiež  prijala uznesenie č. 280, ktorým schválila Návrh aktualizácie štatútu  Výboru pre deti a mládež.

V rámci diskusie vystúpil podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím (ďalej len „VOZP“) Branislav Mamojka, ktorý uviedol uznesenie VOZP, ktorý navrhol vytvoriť pracovnú skupinu v súvislosti s požiarmi v sociálnych zariadeniach, ktoré v poslednom čase na Slovensku evidujeme. Podpredseda rady a štátny tajomník Ondrej Dostál prisľúbil osloviť relevantné rezorty, ktoré by sa podieľali na riešení tohto problému. Tajomník rady informoval o postupe práce pracovnej skupiny pre riešenie zmysluplnosti a účelu rady a stanoviskách výborov rady k uzneseniu rady č. 273. Pracovná skupina pripravuje návrh nového štatútu rady, ktorý by mal byť členom predstavený pred najbližším zasadnutím rady.
 
BOD 2
Popri informáciách rezortov vnútra a dopravy, ktoré boli zaslané písomne, v bode dva v diskusii vystúpila Nataša Just Hrnčárová z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, odboru stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny, ktorá predniesla informáciu o maloletých deťoch z Ukrajiny bez sprievodu. Skonštatovala, že situácia je nateraz relatívne stabilizovaná a v súčasnosti nabiehajú procesy zlučovania rodín. Informovala o úzkej spolupráci s Úradom hraničnej a cudzineckej polície taktiež s Ministerstvom spravodlivosti SR, keďže je nevyhnutné vydávať neodkladné opatrenia, či už o ustanovení opatrovníka alebo umiestňovaní týchto detí. Uviedla, že je dôležité aby súdy spolu s neodkladnými opatreniami zároveň uložili osobnú starostlivosť keďže vtedy nabieha potrebná finančná podpora. Zástupcovia ministerstva práce tiež informovali o Integračnej medzirezortnej skupine, ktorú rezort vedie.

Zástupkyňa Ministerstva zdravotníctva SR informovala o Národnej linke pre podporu duševného zdravia, ktorého súčasťou aj psychiatrička a psychológovia, ktorí ovládajú ukrajinský jazyk.

Štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Svetlana Síthová informovala o zriadení krízovej linky kde boli k dispozícií školský psychológovia z Ukrajiny. V našich školách sa nachádza 10 tisíc žiakov z Ukrajiny. Nie všetky deti z Ukrajiny nastúpili do škôl, nakoľko sa medzi nimi nachádzajú aj tie noeškolopovinné. Taktiež uviedla problém pri uznávaní vzdelania psychológov. Podľa jej zistení sú na Ukrajine iné podmienky potrebné pre vznik tohto povolania.

Zástupca Ministerstva vnútra SR Adrián Jenčo informoval o existencii medzirezortnej koordinačnej skupiny, ktorá v súvislosti s vojnou na Ukrajine zasadá každý deň.

BOD 3
V treťom bode bola predstavená hodnotiaca správa za obdobie rokov 2019 - 2020, ktorú vypracúva Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny. V diskusii bola otvorená otázka segregácie rómskych detí na školách a súvisiaceho konania vedeného Európskou komisiou proti Slovensku. Štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Svetlana Síthová uviedla, že informácie o opatreniach proti segregácii Rómov búdu všetkým členom a členkám rady zaslané. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity prisľúbil iniciovať stretnutie k téme segregácie Rómov, na ktoré bude pozývať  členov a členky rady.

Hodnotiaca správa bola uznesením č.281 schválená.

BOD 4
V štvrtom bode rokovania bola riaditeľkou Slovenského národného strediska pre ľudské práva predstavená Správa Slovenského národného strediska pre ľudské práva o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2021. V tohtoročnej správe sa stredisko zameriava na dopady očkovania, pandémiu, reprodukčné práva žien a legislatívny proces.

Rada Správu o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2021 uznesením č. 282 vzala na vedomie.

BOD 5
V piatom bode programu podpredseda rady a štátny tajomník Ondrej Dostál vyzval zástupcu Vietnamskej komunity na Slovensku  o predstavenie materiálu,  na základe ktorého oslovili ministerku spravodlivosti  a členov rady vlády so žiadosťou o uznanie za národnostnú menšinu. Žiadajú najmä o to, aby jednotlivé orgány spolupracovali so zástupcami vietnamskej komunity, zapájali ich do tvorby verejných politík, ktoré sa týkajú práv menšín, vrátane kultúry a vzdelávania.

Rada prijala uznesenie č. 283, ktorým vzala žiadosť na vedomie, požiadala Slovenskú akadémiu vied o stanovisko k statusu národnostnej menšiny a Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny aby umožnil zástupcovi vietnamskej komunity účasť na svojich zasadnutiach prizývaním.

V závere zasadnutia podpredseda rady a štátny tajomník Ondrej Dostál poďakoval a ukončil 41. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Prijaté uznesenia rady

29406