Zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, 16. apríla 2014

02.04.2014

Dňa 16. apríla 2014 o 9.00 hod. sa v budove Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4 v Bratislave (areál Gymnázia Ladislava Novomeského) vo veľkej zasadačke na 1. poschodí vpravo uskutoční zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. Predpokladaný čas ukončenia je o 12.00 hod.

Ťažiskom zasadnutia bude predstavenie podkladového materiálu k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR pre oblasť výskumu, vzdelávania a výchovy k ľudským právam odbornou pracovnou skupinou a diskusia k tomuto materiálu.

V prípade záujmu o účasť na zasadnutí  je možné zaregistrovať sa odoslaním žiadosti na katarina.dubcova@nuczv.sk v termíne do 15.4.2014 do 15.00 hod. Účasť verejnosti sa umožňuje do naplnenia kapacity miestnosti, v ktorej výbor rokuje.

Návrh programu:

  1. Otvorenie
  2. Informácia z posledného rokovania Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
  3. Informácia o aktuálnom priebehu procesu prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike; informácia o záveroch z ostatných zasadnutí koordinačnej skupiny pre prípravu stratégie
  4. Predstavenie podkladového materiálu k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR pre oblasť výskumu, vzdelávania a výchovy v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania odbornou pracovnou skupinou; diskusia k navrhovanému materiálu
  5. Rôzne

15934