ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Zo 17. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

18.09.2014

Pod vedením podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa dnes (17. septembra 2014) v Bratislave konalo 17. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Hlavným bodom programu rokovania bola informácia predsedu Rady ministra M. Lajčáka o výsledkoch rokovaní k aktuálnej verzii návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR.

Minister M. Lajčák uviedol, že MZVaEZ SR analyzovalo 163 zásadných pripomienok predložených v rámci medzirezortného pripomienkového konania, ktoré mali rôznu povahu. Bolo identifikovaných 35 okruhov tém. Od 6. augusta do 12. septembra 2014 prebehlo 31 tematických rokovaní za účasti 25 pripomienkujúcich subjektov a prizvaných zástupcov zainteresovaných orgánov štátnej správy, s cieľom identifikovať témy, v ktorých je možné dosiahnuť kompromis, ale aj témy, ktoré si vyžadujú ďalšiu diskusiu. Z každého rokovania bol vypracovaný písomný záznam, ktorý bude súčasťou materiálu predloženého na rokovanie vlády SR.

Rada ďalej schválila Návrh dodatku č. 4 k Štatútu Rady a k rokovaciemu poriadku Rady a poverila predsedu Rady predložiť materiál na rokovanie vlády SR.

Rada vzala na vedomie informáciu predsedu Rady o činnosti pracovnej skupiny Rady k zefektívneniu procesu poskytovania dotácií v oblasti ľudských práv.


15922