ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

12. zasadnutie Rady - 18.12.2013

Dvanáste zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pod vedením podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa uskutoční dňa 18. decembra 2013 o 14.30 hod. v Presscentre Úradu vlády SR na Námestí slobody č. 1 v Bratislave. V prípade záujmu o účasť na zasadnutí rady je možné sa registrovať na adrese: ludskeprava@mzv.sk  v termíne do 13. decembra 2013. V registračnom e-maile je potrebné uviesť meno a priezvisko osoby, ako aj názov a sídlo organizácie, ktorú zastupuje, resp. uviesť, že ide o fyzickú osobu. Registrovaní zástupcovia/zástupkyne verejnosti budú účastní rokovania poradného orgánu vlády SR pre oblasť ľudských práv ako pozorovatelia, bez práva hlasovať a vyjadrovať sa.


Návrh programu:
           
            Otvorenie;
 1. Návrh Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014-2020 (predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky);
 2. Návrh na zriadenie Iniciatívnej a procesuálnej pracovnej skupiny rady - náplň činnosti: príprava na rokovania rady, zmeny štatútu, problémové otázky pri medzirezortných pripomienkových konaniach (možnosť vstupu výborov do nich a štandardizovanie tohto vstupu), účasť rady na pripomienkových konaniach
  v rámci legislatívneho procesu (predkladá člen rady Martin Macko);
 3. Diskusia o procedúre per rollam (uvedú členky rady Janka Debrecéniová
  a Šarlota Pufflerová);
 4. Pokračovanie diskusie o možnostiach skvalitnenia procesu poskytovania dotácií v ľudskoprávnej oblasti (uvedie podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky);
 5. Prerokovanie ďalšieho postupu pri príprave Celoštátnej stratégie ochrany
  a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v zmysle uznesení rady č. 67/2013 a č. 83/2013 (sfunkčnenie koordinačnej skupiny po ohlásenej rezignácii jej vedúceho, vytvorenie personálnych a organizačných podmienok pre plnohodnotnú koordináciu ďalších prác na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ďalší postup pri príprave stratégie), (uvedie člen rady Martin Macko a členka rady Adriana Mesochoritisová);
 6. Porušenie princípu parity medzi zástupcami štátnej správy a nezávislými expertmi a expertkami v prípade menovania Pavla Mešťana za člena rady. Prerokovanie, ako bude v budúcnosti prebiehať nominačný proces podľa čl. 4, ods. 6 druhej vety štatútu rady (uvedie člen rady Martin Macko);
 7. Zmeny štatútu rady a proces, akým sa zmeny dejú, resp. by sa mali diať (zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre seniorov, spôsob voľby podpredsedníčky rady reprezentujúcej občiansku spoločnosť, voľba zástupcov rady v Rade vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie, spolupráca a koordinácia činnosti s Radou vlády Slovenskej republiky pre seniorov a Radou vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie, posledná zmena štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny),(uvedie člen rady Kálmán Petőcz);
 8. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva - informácia o súčasnom stave
  a zabezpečenie súčinnosti jeho reformy s procesom tvorby stratégie, ako aj zabezpečenie koncepčného a systémového prístupu pri reforme samotnej (uvedú členky rady Janka Debrecéniová a Šarlota Pufflerová);
 9. Spôsob hlasovania rady o periodických správach Slovenskej republiky
  k ľudskoprávnym dokumentom (uvedú členky rady Janka Debrecéniová
  a Šarlota Pufflerová);
 10. Informácia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o stave príprav ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násilia na ženách a domáceho násilia a boja proti nemu;
 11. Rôzne - Vyhlásenie rady k výsledku volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (predkladá člen rady Martin Macko).