ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

23. rokovanie Rady - 14.12.2015

Pod vedením štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Moniky Jankovskej  sa dňa 14. decembra 2015 konalo 23. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej „Rada“).
Rada na svojom zasadnutí zobrala na vedomie závery zasadnutí výborov Rady,  prerokovala a vzala na vedomie Správu komisára Rady Európy pre ľudské práva a odporučila vecne príslušným rezortom Slovenskej republiky oboznámiť sa s odporúčaniami komisára Rady Európy pre ľudské práva adresovanými Slovenskej republike v nadväznosti na jeho návštevu Slovenskej republiky v dňoch 15. – 19. júna 2015 a využiť a zohľadniť ich vo svojej ďalšej činnosti
Rada ďalej schválila Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie na roky 2016-2019 a odporučila vláde Slovenskej republiky jeho schválenie.
Rada ďalej schválila Akčný plán predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie na roky 2016 -2018 a odporučila vláde Slovenskej republiky jeho schválenie.
Rada prijala uznesenie, ktorým zobrala na vedomie uznesenie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania a zriadila pracovnú skupinu ako expertný orgán Rady, ktorej úlohou bude pripraviť ustanovenie Celoštátnej komisie pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam a demokratickému občianstvu.
Na zasadnutí Rady bolo predložená Informácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o obhajobe 5. a 6. periodickej správy Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Informácia o poskytovaní ľudskoprávnych dotácii a podpredsedníčka rady informovala o tzv. protiteroristickom balíku.