ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

2. rokovanie Rady - 27.06.2011

Druhé zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa uskutoční v Bratislave dňa 27. júna 2011 (pondelok) o 14.00 hod. v miestnosti č. 004 v Presscentre (nová budova) Úradu vlády Slovenskej republiky.
 
Program:
 
 1. Otvorenie.
 2. Schvaľovanie návrhov štatútov výborov, návrhov dodatkov a návrhov na zriadenie pracovných skupín rady:
  1. Výboru pre mimovládne neziskové organizácie
  2. Výboru pre seniorov
  3. Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím
  4. Výboru pre rodovú rovnosť
  5. Výboru pre deti a mládež
  6. Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania
  7. Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
  8. Dodatku č. 1 k Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
  9. Návrhu Dodatku č. 1 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
  10. Návrhu na zriadenie Pracovnej skupiny rady s názvom Riadiaci výbor Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012
  11. Návrhu na zriadenie Pracovnej skupiny rady pre práva osôb s neheterosexuálnou orientáciou
  12. Návrhu na zriadenie Multidisciplinárnej pracovnej skupiny rady k vypracovaniu metodológie  zberu dát o veku, pohlaví, príslušnosti k národnostnej skupine alebo etnickej skupine alebo o iných charakteristikách
 3. Návrh revidovaného plánu činnosti rady na rok 2011
 4. Informácia o záveroch rokovania Pracovnej skupiny rady pre oblasť inkluzívneho vzdelávania
 5. Informácia o záveroch rokovania Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
 6. Informácia o Návrhu Priebežnej správy o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 a aktualizácia úloh
 7. Informácia o ďalšom postupe pri riešení inštitucionalizácie ochrany ľudských práv v SR (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, verejný ochranca práv, centrá právnej pomoci)
 8. Informácia o návrhu na prijatie komplexnej vládnej stratégie na ochranu a podporu ľudských práv v SR za účelom sprehľadnenia existujúcich akčných plánov a stratégií v predmetnej oblasti a ich implementácie v praxi
 9. Návrh na postup pri implementácii čl. 33 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím
 10. Informácia o stave prípravy Stratégie rozvoja rómskych marginalizovaných komunít a sociálne vylúčených spoločenstiev do roku 2020
 11. Rôzne
 12. Záver