ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

20. rokovanie Rady - 11.03.2015

Dvadsiate zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
pod vedením podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa uskutoční dňa 11. marca 2015 o 14.00 hod. v Presscentre Úradu vlády SR na Námestí slobody č. 1 v Bratislave. V prípade záujmu o účasť na zasadnutí rady je možné sa registrovať na adrese: ludskeprava@mzv.sk v termíne do 10. marca 2015.  V registračnom e-maile je potrebné uviesť meno a priezvisko osoby, ako aj názov a sídlo organizácie, ktorú zastupuje, resp. uviesť, že ide o fyzickú osobu. Registrovaní zástupcovia/zástupkyne verejnosti budú účastní rokovania poradného orgánu vlády SR pre oblasť ľudských práv ako pozorovatelia, bez práva hlasovať a vyjadrovať sa.
 

 1. Informácie o záveroch zasadnutí výborov rady (prezentujú podpredsedovia a podpredsedníčky výborov);
 2. Návrh Plánu činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na rok 2015 (predkladá podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky);
 3. Štvrtá správa o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike (predkladá podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a predseda rady);
 4. Štvrtá správa o implementácii Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach v Slovenskej republike (predkladá podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a predseda rady);
 5. Odpočet za rok 2014 a návrh na aktualizáciu Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 (predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky);
 6. Návrh zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky);
 7. Návrh Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 (predkladá štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky);
 8. Podnety členov rady za občiansku spoločnosť zastúpených podpredsedom rady Kálmánom Petőczom v tomto znení:

  Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike – informácia o ďalšom postupe pri realizácii uznesenia, vrátane informácie o stave presunu kompetencií z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, o realizácii dotačnej schémy na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd;

  Návrh novelizácie zákona o informáciách - informácia podaná Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky o kľúčových zmenách a ich vzťahu k uplatňovaniu čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky, doplnené informáciou o stave zvažovania vytvorenia Výboru pre občianske a politické práva;

  Informácia zástupcu rady v monitorovacom výbore pre operačný program Efektívna verejná správa o zasadnutí výboru;

  Vysvetlenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, či je Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o udeľovaní štátneho občianstva Slovenskej republiky z osobitných dôvodov z 9. januára 2015 v súlade s princípom právnej istoty a s princípom nediskriminácie.
   
 9. Rôzne.