ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

7. rokovanie Rady - 17.10.2012

Návrh programu7. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
 
     Otvorenie
1.  Informácia jednotlivých výborov a pracovných skupín rady o záveroch ich zasadnutí
2. Štatút Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania
3.  Štatút Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
4. Štatút Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí
5. Dodatok č. 4 k Štatútu Výboru pre deti a mládež
6.  Dodatok č. 2 k Štatútu Výboru pre seniorov
7. Informácia výkonného riaditeľa SNSĽP o čiastkových správach  týkajúcich sa práv osôb so zdravotným postihnutím, detí a rómskej problematiky
8.  Informácia výkonného riaditeľa SNSĽP o činnosti strediska za rok 2011 a diskusia o doterajšej činnosti strediska
9.  Informácia Ministerstva vnútra SR o príprave analýzy situácie v oblasti predchádzania a eliminovania extrémizmu a radikalizmu v podmienkach SR, ako aj o opatreniach, ktoré Ministerstvo vnútra SR v tejto súvislosti vykonáva
10. Informácia podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o prevzatí kompetencií v oblasti ľudských práv po novele kompetenčného zákona
11. Informácia podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o návšteve Vysokého komisára OBSE pre záležitosti národnostných menšín na Slovensku v októbri 2012
 
Doplňujúce body programu:
12. Záverečné odporúčania Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva z júna 2012 a informácia o realizovaných opatreniach a krokoch k ich napĺňaniu (zaradenie bodu navrhli členky rady p. Šarlota Puflerová, p. Adriana Mesochoritisová a p. Janka Debreceniová)
 
13. Rôzne
a) Stanovisko SR k tretej hodnotiacej správe Výboru expertov o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v SR
b) Informácia o nominácii zástupcov SR do Európskej komisie proti rasizmu a netolerancii
c) Informácia o príprave celoštátnej Stratégie o ľudských právach
d) Informácia o príprave Konferencie o ľudských právach a odovzdávaní Ceny ľudských práv
e) Zastúpenie rady v Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
f) Informácia o dotačnej schéme na podporu projektov v oblasti ľudských práv za rok 2012
g) Opätovné vyzvanie členov rady na revíziu uznesení rady