ARCHÍVNA STRÁNKA
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

9. rokovanie Rady - 15.04.2013

9. rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, 15. apríla 2013 o 14.30 hod.  v Presscentre (miestnosť č. 004) Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave.
 
 
Návrh programu:
           

          Otvorenie

 1. Informácia o záveroch zasadnutí výborov Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (prezentujú zástupcovia výborov);
 2. Návrh Štatútu Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie,          antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (predkladá štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky);
 3. Návrh dodatku č. 2 k Štatútu Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania (predkladá minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky);
 4. Návrh Plánu činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na rok 2013 (predkladá podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky);
 5. Návrh uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť k stanovisku Výboru pre rodovú rovnosť prijatému formou uznesenia č. 34 k Predbežnému stanovisku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach (predkladá podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť);
 6. Návrh uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť k stanovisku Výboru pre rodovú rovnosť prijatému formou uznesenia č. 36 k registrácii prostriedkov pre liekové prerušenie tehotenstva (predkladá podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť);
 7. Návrh uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť k stanovisku Výboru pre rodovú rovnosť prijatému formou uznesenia č. 37 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (predkladá podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť);
 8. Návrh uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť k príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike – žiadosť o spoluprácu výborov Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na príprave podkladov a priorít (predkladá podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky);
 9. Právna analýza inštitútu straty štátneho občianstva SR nadobudnutím občianstva iného štátu na základe výslovného prejavu vôle (predkladá štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky);
 10. Vyhlásenie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť k Medzinárodnému dňu boja za odstránenie rasovej diskriminácie (predkladá podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky);
 11. Návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (predkladá podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky);
 12. Vyhlásenie k spolužitiu väčšiny a menšín v Slovenskej republike a k vyjadreniam niektorých ústavných činiteľov (predkladá člen rady, expert na oblasť národnostných menšín p. Petőcz);
 13. Rôzne:
  1. Informácia podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o stave prípravy ratifikácie Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení;
  2. Informácia podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o spoločnom posudzovaní Východiskových správ Slovenskej republiky k Opčnému protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch a k Opčnému protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii (23. 1. 2013, Ženeva) a o prerokovaní 9. a 10. periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (19. - 20. 2. 2013, Ženeva);
  3. Informácia podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o  návšteve riaditeľa Agentúry EÚ pre základné práva na Slovensku (27. 3. 2013);
  4. Informácia podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o  výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2013 s názvom Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2013 (25. 1. 2013 – 25. 3.2013);
  5. Informácia podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o realizovanom projekte Rovnosť v slovenskej realite – Prekonávanie inštitucionálnych bariér v uplatňovaní princípu rovného zaobchádzania zvyšovaním potenciálu pre mainstreaming rovnosti (2012);
  6. Informácia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o zákone č. 32/2013 Z. z. z 5. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  7. Informácia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o prebiehajúcich rokovaniach na základe úlohy z uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 54 zo dňa 17. októbra 2012;
  8. Informácia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o stave prípravy ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu;
  9. Informácia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o konferencii venovanej postaveniu a právam LGBTI osôb v Európe (26. 3. 2013, Paríž);
  10. Návrh vyhlásenia Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť k pripravovanému memoriálu J. Tisa.
    

Prílohy